COVID Message 2021

Summer 2022

Key Year Facts for 2021/22

Key Year Facts for 2021/22 Assessment and Awarding Arrangements

English

Year 11

You have started the first year of your GCSE courses; here’s what you should expect from your CCEA qualifications:

We plan to run all exams as scheduled in Summer 2022, including the modules you have chosen in year 11.

We also plan to run the full series of exams in Summer 2023 when you are likely to be completing your GCSEs.

You will be taught the full GCSE content and skills as normal and should plan for this.

CCEA will continue to review and monitor the health situation along with the Department of Education and Public Health Agency. We will provide your school with regular updates.

If you have any questions about your GCSEs in Year 11 then speak to your teachers in the first instance.

Year 12

As a year 12, you have started the second year of your GCSE courses; here’s what you should expect from your CCEA qualifications:

CCEA plans to run the full series of exams in 2021/22 (subject to the public health guidelines).

GCSE Sciences modular exams will take place in November 2021, March, and Summer 2022.

GCSE Mathematics and English Language modular exams will be timetabled for late November / early December 2021, and not in January 2022 as has previously been the case.

Modular exams provide flexibility and give you the option to sit an exam earlier in the year if you feel you are ready to do it. If not, don’t worry, there will be another opportunity later in the year.

You will have two options for the number of exams / assessments you sit in Year 12:

 • Option 1: CCEA has outlined one unit of assessment which may be removed for most of its GCSE qualifications. If you choose this option, it will reduce the number of exams or assessments you sit and free up more time to allow you to prepare for the exams you are taking.
 • Option 2: You can still choose to sit all the units for any of your qualifications. If this is what you prefer, the highest grade will be awarded from either route i.e., the grade achieved based on performance across all units or the grade achieved because of your performance in the required units only.

Grades A* to G will be available, no matter which option you choose (except for tiered subjects).

Your teachers will be able to advise you on the best course of action for each of your subjects.

The full GCSE content and skills will be taught as normal, no matter which option is selected; this is important for your own personal development and to prepare you for the next stage of your journey, either in education or employment.

No unit of assessment will be removed from CCEA’s GCSE Mathematics qualification. Because of the structure of the GCSE Mathematics qualification, the arrangements in place for other subjects could not easily be applied.  To support you with Maths exams, CCEA have provided exam aids to help you prepare.

If you have any questions about your GCSEs, then speak to your teachers in the first instance.

Year 13

Welcome to the first year of your A Level studies; here’s what you should expect from your CCEA qualifications in 2021/22.

CCEA plans to run the full series of AS exams in 2021/22 (subject to the public health guidelines).

You will have two options for the number of AS exams / assessments you sit in Year 13:

 • Option 1: CCEA has outlined one unit of assessment which may be removed for most of its AS qualifications. If you choose this option, it will reduce the number of exams or assessments you sit.
 • Option 2: You can still choose to sit all the units for any of your qualifications. If this is what you prefer, the highest grade will be awarded from either route i.e., the grade achieved based on performance across all units or the grade achieved because of your performance in the required units only.

The full set of Grades A to E will be available, no matter which option is selected.

Your teachers will be able to advise you on the best course of action for each of your subjects.

The full AS content and skills will be taught as normal, no matter which option is selected; this is important for your own personal development and progression.

Performance in AS examinations in Summer 2022 will count towards A level in Summer 2023.

If you have any questions about your AS level subjects, then speak to your teachers in the first instance.

Year 14

Here’s what you should expect from your CCEA qualifications in 2021/22:

Your AS Level grades will not contribute to this year’s overall A Level grade, because uniform marks were not awarded for AS performance in Summer 2021.

Your AS level grade will still be recognised as a valuable qualification, and will enable you to:

 • Make your final A level choices;
 • Complete your UCAS forms; and
 • Provide evidence of education achievement for future employment, education or a different pathway.

This video link explains the 2021/22 A level process in detail.

A2

CCEA plans to run the full series of A2 exams in 2021/22 (subject to the public health guidelines).

You will have two options in relation to the number of A2 exams / assessments you sit:

 • Option 1: CCEA has outlined one unit of assessment which may be removed for most of its A2 qualifications. If you choose this option, it will reduce the number of exams or assessments you sit.
 • Option 2: You can still choose to sit all the units for any of your qualifications. If this is what you prefer, the highest grade will be awarded from either route i.e., the grade achieved based on performance across all units or the grade achieved.

The full set of Grades A* to E will be available, no matter which option is selected.

Your teachers will be able to advise you on the best course of action for each of your subjects

The full A2 content and skills will be taught as normal, no matter which option is selected, this is important for your own personal development and progression.

If you have any questions about your A levels then speak to your teachers in the first instance.

Irish

Bliain 11

Tá tús curtha agat ar an chéad bhliain de do chúrsaí GCSE; seo an méid ar cheart duit bheith ag dúil leis ó do cháilíochtaí CCEA:

Tá sé beartaithe againn gach scrúdú a reáchtáil mar atá sceidealaithe i Samhradh 2022, ar a n-áirítear na modúil a roghnaigh tú i mBliain 11.

Tá sé beartaithe againn fosta an tsraith iomlán de scrúduithe a reáchtáil i Samhradh 2023 nuair atáthar ag dúil go mbeidh tú ag críochnú do chuid GCSEanna.

Teagascfar an t-inneachar agus na scileanna GCSE uilig duit mar is gnách agus ba cheart duit pleanáil do seo.

Leanfaidh CCEA ag déanamh athbhreithniú agus monatóireacht ar chúrsaí sláinte mar aon leis an Roinn Oideachais agus an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí. Déanfaidh muid do scoil a uasdátú go rialta. 

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi do GCSEanna i mBliain 11 ansin labhair le do mhúinteoirí i dtús báire.

Bliain 12

Mar dhalta bhliain 12, tá tús curtha agat leis an dara bliain de do chúrsaí GCSE; seo an méid ar cheart duit bheith ag dúil leis ó do cháilíochtaí CCEA:

Tá sé beartaithe ag CCEA an tsraith iomlán de scrúduithe a reáchtáil in 2021/22 (faoi réir na dtreoirlínte sláinte poiblí).

Tarlóidh scrúduithe modúlacha na nEolaíochtaí GCSE i Samhain 2021, i Márta, agus i Samhradh 2022.

Déanfar scrúduithe na Matamaitice agus Teanga an Bhéarla a sceidealú do dheireadh na Samhna / tús na Nollag 2021, agus ní in Eanáir 2022 mar a bhí ann roimhe.

Cuireann scrúduithe modúlacha solúbthacht ar fáil agus tugann siad an rogha duit scrúdú a dhéanamh níos luaithe sa bhliain má mhothaíonn tú go bhfuil tú réidh lena dhéanamh.  Mura bhfuil, ná bí buartha, beidh deis eile ann níos moille sa bhliain.

Beidh dhá rogha agat don líon scrúduithe / measúnuithe a dhéanfaidh tú i mBliain 12.

 • Rogha 1: Tá breac-chuntas tugtha ag CCEA ar aonad amháin de mheasúnú is féidir a bhaint amach don chuid is mó dá cháilíochtaí GCSE. Má dhéanann tú an rogha seo, laghdóidh sé líon na scrúduithe nó na measúnuithe a dhéanfaidh tú agus cruthóidh sé níos mó ama le ligean duit ullmhú do na scrúduithe atá le déanamh agat.
 • Rogha 2: Is féidir leat rogha a dhéanamh go fóill na haonaid uilig a dhéanamh do cheann ar bith de do cháilíochtaí. Más fearr leat seo, bronnfar an grád is airde ort ó cheachtar conair i.e., an grád bainte amach bunaithe ar fheidhmíocht thar gach aonad nó an grád bainte amach mar gheall ar d’fheidhmíocht sna haonaid éigeantacha amháin.

Beidh gráid A* go G ar fáil, is cuma cén rogha a dhéanann tú (seachas d’ábhair chéimnithe).

Beidh do mhúinteoirí ábalta comhairle a thabhairt duit ar an rud is fearr le déanamh le gach ceann de d’ábhair.

Teagascfar an t-inneachar agus na scileanna GCSE uilig duit mar is gnách, is cuma cén rogha a dhéantar; tá sé seo tábhachtach do d’fhorbairt phearsanta féin agus le tú féin a ullmhú don chéad chéim eile de d’aistear, cé acu san oideachas nó san fhostaíocht.

Ní bhainfear aonad ar bith den cháilíocht Matamaitice GCSE de chuid CCEA. Mar gheall ar struchtúr cháilíocht na Matamaitice GCSE, ní féidir na socruithe atá in áit d’ábhair eile a chur i gcrích go furasta.  Le go dtabharfaí tacaíocht duit le scrúduithe Mata, chuir CCEA áiseanna scrúdaithe ar fáil duit le cuidiú leat ullmhú.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi do GCSEanna, ansin labhair le do mhúinteoirí i dtús báire.

Bliain 13

Fáilte romhat chuig an chéad bhliain de do chuid staidéar A-leibhéal; seo an méid ar cheart duit bheith ag dúil leis ó do cháilíochtaí in 2021/22.

Tá sé beartaithe ag CCEA an tsraith iomlán de scrúduithe AF (AS) a reáchtáil in 2021/22 (faoi réir na dtreoirlínte sláinte poiblí).

Beidh dhá rogha agat don líon scrúduithe / measúnuithe AF a dhéanfaidh tú i mBliain 13.

 • Rogha 1: Tá breac-chuntas tugtha ag CCEA ar aonad amháin de mheasúnú is féidir a bhaint amach don chuid is mó dá cháilíochtaí AS. Má dhéanann tú an rogha seo, laghdóidh sé líon na scrúduithe nó na measúnuithe a dhéanfaidh tú.
 • Rogha 2: Is féidir leat rogha a dhéanamh go fóill na haonaid uilig a dhéanamh do cheann ar bith de do cháilíochtaí. Más fearr leat seo, bronnfar an grád is airde ort ó cheachtar conair i.e., an grád bainte amach bunaithe ar fheidhmíocht thar gach aonad nó an grád bainte amach mar gheall ar d’fheidhmíocht sna haonaid éigeantacha amháin.

Beidh an tacar iomlán de Ghráid A go E ar fáil, cé acu rogha a dhéantar.

Beidh do mhúinteoirí ábalta comhairle a thabhairt duit ar an rud is fearr le déanamh le gach ceann de d’ábhair.

Teagascfar an t-inneachar agus na scileanna AF uilig duit mar is gnách, is cuma cén rogha a dhéantar; tá sé seo tábhachtach do d’fhorbairt phearsanta agus dul chun cinn féin.

Rachaidh feidhmíocht i scrúduithe i Samhradh 2022 chuig A-leibhéal i Samhradh 2023.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi d’ábhair leibhéal AF, ansin labhair le do mhúinteoirí i dtús báire.

Bliain 14

Seo an méid ar cheart duit bheith ag dúil leis ó do cháilíochtaí CCEA in 2021/22.

Ní rachaidh do ghráid Leibhéal AF chuig grád foriomlán A-leibhéal na bliana seo, mar níor bronnadh marcanna aonfhoirmeacha d’fheidhmíocht AF i Samhradh 2021.

Aithneofar do ghrád leibhéal AF mar cháilíocht luachmhar, agus cuirfidh sé ar do chumas:

 • Do roghanna deiridh A-leibhéal a dhéanamh;
 • D’fhoirmeacha UCAS a chomhlánú; agus
 • Fianaise a chur ar fáil de ghnóthachtáil oideachais d’fhostaíocht, oideachas nó conair eile sa todhchaí.

Míníonn an nasc físe seo an próiseas A-leibhéil 2021/22 go mionsonraithe.

A2

Tá sé beartaithe ag CCEA an tsraith iomlán de scrúduithe A2 a reáchtáil in 2021/22 (faoi réir na dtreoirlínte sláinte poiblí).

Beidh dhá rogha agat maidir le líon na scrúduithe / measúnuithe A2 a dhéanann tú:

 • Rogha 1: Tá breac-chuntas tugtha ag CCEA ar aonad amháin de mheasúnú is féidir a bhaint amach don chuid is mó dá cháilíochtaí A2. Má dhéanann tú an rogha seo, laghdóidh sé líon na scrúduithe nó na measúnuithe a dhéanfaidh tú.
 • Rogha 2: Is féidir leat rogha a dhéanamh go fóill na haonaid uilig a dhéanamh do cheann ar bith de do cháilíochtaí. Más fearr leat seo, bronnfar an grád is airde ort ó cheachtar conair i.e., an grád atá bainte amach bunaithe ar fheidhmíocht trasna gach aonad nó an grád atá bainte amach

Beidh an tacar iomlán de Ghráid A* go E ar fáil, cé acu rogha a dhéantar.

Beidh do mhúinteoirí ábalta comhairle a thabhairt duit ar an rud is fearr le déanamh le gach ceann de d’ábhair.

Teagascfar an t-inneachar agus na scileanna A2 uilig duit mar is gnách, is cuma cén rogha a dhéantar; tá sé seo tábhachtach do d’fhorbairt phearsanta agus dul chun cinn féin.

Má tá ceisteanna ar bith agat faoi do A leibhéil, ansin labhair le do mhúinteoirí i dtús báire.