Guide to Assessment

Treoir maidir leis an Mheasúnú

Ó Mheán Fómhair 2012, tá socruithe measúnaithe i bhfeidhm le tacú le Curaclam Thuaisceart Éireann. Ina measc, tá socruithe i dtaca le measúnú a dhéanamh ar na Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) ag Eochairchéimeanna 1, 2 agus 3.

Déanann scoileanna measúnú agus tuairisciú ar dhul chun cinn na ndaltaí sna Scileanna Traschuraclaim. Ag Eochairchéimeanna 1, 2 agus 3, déanann múinteoirí measúnú agus tuairisciú agus tagairt á déanamh acu do na Leibhéil de Dhul Chun Cinn don Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC. (Tá na Leibhéil de Dhul Chun Cinn d’Úsáid TFC in úsáid ón scoilbhliain 2016-17.) Is gá do scoileanna torthaí uimhriúla a thuairisciú do thuismitheoirí agus do CCEA ag deireadh gach eochairchéime.

Skills and Capabilities

Skills and Capabilities
Cross-Curricular Skills
Communication
Using Mathematics
Using ICT