Guidance on Assessment in the Primary School

Socruithe Measúnaithe d’Eochairchéim 1 agus 2

Ó Mheán Fómhair 2012, tugadh socruithe measúnaithe úra isteach le tacú le Curaclam Thuaisceart Éireann. Ina measc siúd tá measúnú a dhéanamh ar na trí Scileanna Traschuraclaim, mar atá; An Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC in Eochairchéim 1, 2 agus 3.

Tá CCEA ag tairiscint treorach agus tacaíochta do scoileanna ó bhí 2010 ann, maidir le cur i bhfeidhm na socruithe úra.

Ag deireadh Eochairchéim 1 agus 2, ba chóir do mhúinteoirí measúnú agus tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn daltaí sa Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC. Caithfear a rá cén leibhéal atá bainte amach acu i mBliain 4 agus 7.

Déanann CCEA modhnóireacht ar obair daltaí le dearbhú caighdeán a dheánamh ar an mheasúnú i ngach ceann de na trí Scileanna Traschuraclaim. Ní chuireann scoileanna obair isteach ach fá choinne cinn amháin de na scileanna seo gach bliain. Athraíonn an scil sin bliain ar bhiain.