Levels of Progression Using Mathematics

Na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid na Matamaitice

Tá na Leibhéil de Dhul Chun Cinn leagtha amach i ráitis a léiríonn an méid a ‘thig le daltaí’ a dhéanamh. Taispeánann siad contanam na scileanna ba cheart do dhaltaí bheith ábalta a léiriú le go mbeidh siad in ann na scileanna uimhearthachta atá de dhíth don tsaol agus do shaol na hoibre a fhorbairt. Tá na Leibhéil de Dhul Chun Cinn agus na Ráitis Shínte ar fáil thíos.

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Using Mathematics