Living Learning Together

Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile.

Tá seacht n-aonad, ceann do gach bliainghrúpa sa bhunscoil, san áis chuimsitheach teagaisc seo. Tá gníomhaíochtaí foghlama agus straitéisí teagaisc i ngach aonad le cuidiú le scoileanna na riachtanais reachtúla fá choinne FPC a chomhlíonadh.

Díríonn FPC ar gach páiste a spreagadh le bheith éifeachtach ar bhonn pearsanta, mothúchánach agus sóisialta, le saol folláin, sábháilte agus sásta a chaitheamh, agus le bheith ina saoránaigh mhuiníneacha, neamhspleácha, fhreagracha, a dhéanfaidh roghanna agus cinntí eolacha freagracha ar feadh a saoil.

Tá sé mar aidhm ag Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. tacú le múinteoirí FPC a phleanáil, a theagasc agus a mheasúnú de réir Churaclam Thuaisceart Éireann.

Areas of Learning

Personal Development and Mutual Understanding