Task & Exemplification Library

Leabharlann Tascanna agus Eiseamláirithe CCEA

Tascanna CCEA, chomh maith le heiseamláirí d’obair daltaí sna scileanna Traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC, atá sa Leabharlann Tascanna agus Eiseamláirithe.

Is é a d’fhéadfadh bheith i gceist leis an eiseamláiriú:

  • píosa oibre a ndearnadh measúnú air agus ar bronnadh leibhéal air;
  • tráchtaireacht ina dtugtar comhthéacs an tsampla oibre agus an fhianaise don leibhéal a bronnadh; agus
  • an ghníomhaíocht a rinne an dalta, más cuí sin.

Moltar do mhúinteoirí an Leabharlann Tascanna agus Eiseamláirithe a úsáid ar na dóigheanna seo a leanas. Thig leo:

  • tascanna a úsáid le daltaí le tacú le forbairt agus, más cuí, le measúnú na Scileanna Traschuraclaim;
  • tascanna atá déanta ag daltaí agus samplaí d’obair daltaí a úsáid don chaighdeánú inmheánach sa scoil; agus
  • samplaí d’obair daltaí a úsáid le dea-chleachtas a léiriú agus le gníomhaíochtaí piarmheasúnaithe a dhéanamh leis na daltaí.

Ní gá do mhúinteoirí logáil isteach sa Leabharlann Tascanna, ach is gá dóibh logáil isteach sa Leabharlann Eiseamláirithe le teacht ar obair daltaí.

Skills and Capabilities

Skills and Capabilities
Cross-Curricular Skills
Communication
Using Mathematics
Using ICT