Every Sport for Everyone

Gach Spórt do Gach Duine

Sacar

Eochairchéim 1

Bunleibhéal - Gluaiseacht

Sa tsacar, is dlúthchuid den chluiche gluaiseacht agus spás a aimsiú. Tá sé tábhachtach a bheith ábalta spás a aimsiú le gur féidir pas a fháil.

Réamhchleachtadh

Cuir roinnt liathróidí agus constaicí eile amhail cóin ar an urlár. Iarr ar na himreoirí bogadh thart ar an halla agus na constaicí a sheachaint. Taispeáin dóibh dóigheanna éagsúla leis na cosa a bhogadh, mar shampla ó thaobh go taobh.

Soccer - beginner Key Stage 1

Cluiche: Liathróidí Ceoil

Tabhair liathróid do gach imreoir agus iarr orthu spás a aimsiú agus an liathróid in airde os a gcionn ina dhá lámh acu. Mínigh do na himreoirí go gcaithfidh siad fanacht socair, agus an liathróid in airde os a gcionn acu, nuair nach bhfuil an ceol ar siúl. Nuair a chuirtear an ceol ar siúl, caithfidh siad an liathróid a chur ar an talamh agus bogadh thart agus iad ag seachaint na liathróidí agus na n-imreoirí eile. Nuair a stopann an ceol, caithfidh na himreoirí deifriú anonn chuig an liathróid agus í a chur in airde os a gcionn. Bain amach liathróid amháin gach uair a stopann an ceol. Mar sin, cuirfear imreoir amháin amach i ngach babhta

Meánleibhéal - An Liathróid a Dhruibleáil

Scil thábhachtach sa tsacar is ea bheith in ann bogadh agus an liathróid ag na cosa. Díríonn an rannán seo ar an scil sin.

Réamhchleachtadh

Tá sé tábhachtach go dtuigeann na himreoirí go mbeidh siad níos fearr i mbun an liathróid a dhruibleáil má choinníonn siad cóngarach dóibh í. Tabhair liathróid do gach imreoir agus marcáil amach limistéar le cóin. Iarr ar na himreoirí bogadh thart ar an limistéar agus an liathróid a choinneáil gar dá gcosa. De réir mar a éiríonn na himreoirí níos fearr ina bhun seo, déan an limistéar níos lú. Scairt amach treoracha éagsúla amhail ‘stad’, ‘cos ar an liathróid’, ‘suigh ar an liathróid’ srl.

Soccer - intermediate Key Stage 1

Cluiche: Rás Sealaíochta

Bíodh ceathrar imreoirí ar gach foireann. Leag amach roinnt cón do gach foireann a mbeidh siad ag rith eatarthu. Ba chóir na cóin a leagan amach fada go leor óna chéile le go mbeidh na himreoirí in ann rith amach is isteach eatarthu. Ar dtús, lig do na himreoirí rásáil gan liathróid. Ansin, lig do na himreoirí rásáil idir na cóin le liathróid. Spreag neas-smacht agus leis an chluiche a dhéanamh níos deacra, cuir le líon na gcón agus leag amach níos faide óna chéile iad.

Ardleibhéal - Pasáil

Tá na himreoirí i ndiaidh a bheith ag úsáid na scileanna atá de dhíth le spás a aimsiú agus leis an liathróid a dhruibleáil. Anois tá siad réidh leis na scileanna seo a úsáid le chéile agus iarracht a dhéanamh pasáil chuig comhimreoir.

Soccer - advanced Key Stage 1

Cluiche

Déan foirne den ghrúpa. Ná bíodh níos mó ná triúr nó ceathrar imreoirí ar gach foireann ionas go mbeidh neart deiseanna ag na himreoirí baint don liathróid. Tá an cluiche seo rud beag cosúil leis an cheann roimhe seo leis na cóin. Is é an difear atá ann ná go mbeidh imreoir eile nó duine fásta ina seasamh ag deireadh an líne cón, a iarrfaidh ar an imreoir reáchtáil idir na cóin agus an liathróid a phasáil chucu. Ansin, déanfaidh siad an liathróid a phasáil ar ais chuig an imreoir a dhéanfaidh í a dhruibleáil idir na cóin agus a thabhairt don chéad imreoir eile. Leis an chluiche a dhéanamh níos deacra, thig leis an imreoir eile nó leis an duine fásta bogadh níos faide ar shiúl le pas níos faide a spreagadh.

Eochairchéim 2

Bunleibhéal - Gluaiseacht agus Druibleáil

Sa tsacar, tá sé tábhachtach a bheith in ann an liathróid a dhruibleáil agus pas a aimsiú. Díríonn an rannán seo ar an dá scil sin.

Réamhchleachtadh

Tá sé tábhachtach go dtuigeann na himreoirí go mbeidh siad níos fearr i mbun an liathróid a dhruibleáil má choinníonn siad cóngarach dóibh í. Tabhair liathróid do gach imreoir agus marcáil amach limistéar le cóin. Iarr ar na himreoirí bogadh thart ar an limistéar agus an liathróid a choinneáil gar dá gcosa. De réir mar a éiríonn na himreoirí níos fearr ina bhun seo, déan an limistéar níos lú. Scairt amach treoracha éagsúla amhail ‘stad’, ‘cos ar an liathróid’, ‘suigh ar an liathróid’ srl.

Soccer - beginner Key Stage 2

Cluiche: Pasáil sa Chiorcal

Déan dhá fhoireann den ghrúpa. Déanfaidh foireann amháin ciorcal mór. Beidh an fhoireann eile taobh istigh den chiorcal agus beidh liathróid ag gach duine acu. Caithfidh na himreoirí taobh istigh den chiorcal bogadh timpeall an chiorcail, an liathróid a phasáil chuig imreoir ar an taobh amuigh den chiorcal, agus í a fháil ar ais. Cuir ina luí orthu go bhfuil sé tábhachtach ainm an imreora eile a scairteadh amach ionas go mbeidh siad réidh leis an phas a fháil.

Meánleibhéal - Pasáil agus Scaoileadh

Gné thábhachtach den chluiche is ea an liathróid a phasáil go cruinn chuig imreoir eile nó an liathróid a scaoileadh le sprioc (eangach) a aimsiú.

Réamhchleachtadh

Bain úsáid as cóin le limistéar cearnógach a mharcáil amach agus cuir eangach taobh amuigh den limistéar. Tabhair liathróid agus uimhir do gach imreoir. Iarr ar imreoir amháin seasamh idir an limistéar cearnógach agus an eangach. Tá an t-imreoir seo ann le pas a fháil agus leis an liathróid a leagan as. Iarr ar na himreoirí an liathróid a dhruibleáil thart ar an limistéar. Nuair a scairtfidh tú uimhir, caithfidh an t-imreoir sin dul amach agus an liathróid a phasáil chuig an imreoir taobh amuigh agus ansin í a fháil ar ais lena scaoileadh.

Soccer - intermediate Key Stage 2

Cluiche: Cluiche Pasála agus Scaoilte 2 v 2

Cuir na himreoirí ina mbeirteanna. Iarr ar leathchuid acu a bheith ina n-ionsaitheoirí agus ar an leathchuid eile a bheith ina gcosantóirí. Caithfidh na himreoirí atá ag ionsaí pasáil chuig a chéile agus a mbealach a dhéanamh i dtreo na heangaí, agus scaoileadh isteach san eangach. Tosóidh an fhoireann atá ag cosaint san eangach agus bogfaidh siad amach agus iad ag iarraidh an fhoireann atá ag ionsaí a chur ó scóráil. Ansin déanfaidh na foirne róil a mhalartú.

Ardleibhéal - Cluiche

Tá cleachtadh déanta ag na himreoirí ar bhogadh leis an liathróid, pasáil, scaoileadh agus taicleáil chomh maith. Anois, tá siad réidh le tabhairt faoi chluiche ina bhfoirne beaga.

Soccer - advanced Key Stage 2

Cluiche

Bíodh triúr nó ceathrar imreoirí ar gach foireann. Fágfaidh sin go mbeidh níos mó deiseanna ag na himreoirí baint don liathróid agus níos mó spáis acu sa limistéar. Beidh sé níos fusa chomh maith pas a phiocadh. Úsáid limistéar atá fóirsteanach ó thaobh méide de don pháirc pheile, ag brath ar chumas an ghrúpa. Déan cinnte de go bhfuil an bosca marcáilte amach do na báireoirí agus go gcuirtear ina luí ar na himreoirí gur ag na báireoirí amháin atá cead a lámha a úsáid. Spreag na báireoirí le sealaíocht a dhéanamh ionas go mbeidh seal ag gach duine sa chúl. Nuair a thosaíonn an cluiche, déan cinnte de go bhfuil na himreoirí ag pasáil agus ag scairteadh amach ainm a chéile. I gcás imreoirí áirithe, cuir teorainn le líon na n-uaireanta a thig leo baint don liathróid sula gcaithfidh siad pasáil. Déan cinnte de go bhfuil an t-am a shocraítear do gach leath fóirsteanach d’aois agus do chumas na n-imreoirí.

Eochairchéim 3

Forbairt Cluiche

Intreoir

Leis na scileanna atá de dhíth le haghaidh cluiche iomlán 11 an taobh a fhorbairt, tá sé tábhachtach go mbeidh oiread ama ag na himreoirí ar an liathróid agus is féidir. Leis sin a spreagadh, bain úsáid as na leideanna thíos lena chinntiú go mbeidh neart deiseanna ag gach imreoir na scileanna atá riachtanach don chluiche a fhorbairt, agus lena chinntiú chomh maith go mbeidh gach duine páirteach sa chluiche.

Cuimsiú agus Inrochtaineacht

D’ainneoin gur mhaith linn gach dalta a bheith páirteach sa Chorpoideachas lena gcomhdhaltaí, ní i gcónaí a bhíonn sé seo indéanta maidir le leagan iomlán an spóirt a imirt.

Más amhlaidh go bhfuil míchumas coirp ar dhalta, a fhágann nach dtig leo páirt a ghlacadh go sábháilte sa chluiche lena gcomhdhaltaí, ba chóir deis a thabhairt don dalta sin a bheith páirteach i ngníomhaíocht choirp de chineál éigin eile. Mar shampla, thiocfadh leis an mhúinteoir grúpaí a dhéanamh den rang agus ar an dóigh sin bheadh cuid de na daltaí ag cleachtadh na ndruileanna agus an chuid eile ag imirt an chluiche. Thiocfadh leis an ghrúpa ba lú cleachtadh a dhéanamh ar na scileanna atá de dhíth don spórt, nó do leagan den spórt do dhaoine faoi mhíchumas, leis an chuid eile den rang. D'oibreodh na grúpaí beaga seo ar a seal agus bheadh faill ag gach duine an spórt a imirt agus a gcuid scileanna a chleachtadh.

De rogha air sin, b’fhéidir gurbh fhearr le daltaí áirithe tabhairt faoi ghníomhaíocht choirp a bhfuil suim ar leith acu ann, mar shampla, cleachtadh a dhéanamh ar na druileanna a bhaineann le spórt a imríonn siad taobh amuigh den scoil.

Soccer - Key Stage 3

Leideanna

 • Bíodh cúigear imreoirí ar a mhéad ar gach foireann le go mbeidh níos mó deiseanna ag na himreoirí baint don liathróid agus níos mó spáis acu sa limistéar.
 • Úsáid limistéar atá fóirsteanach ó thaobh méide de do pháirc pheile, ag brath ar chumas an ghrúpa.
 • Déan cinnte de go bhfuil an bosca marcáilte amach do na báireoirí agus go gcuirtear ina luí ar na himreoirí gur ag na báireoirí amháin atá cead a lámha a úsáid.
 • Spreag na báireoirí le sealaíocht a dhéanamh ionas go mbeidh seal ag gach duine sa chúl.
 • Nuair a thosaíonn an cluiche, déan cinnte de go bhfuil na himreoirí ag pasáil agus ag scairteadh amach ainm a chéile.
 • I gcás imreoirí áirithe, cuir teorainn le líon na n-uaireanta is féidir leo baint don liathróid sula gcaithfidh siad pasáil.
 • Más cuí, déan riail go gcaithfidh gach imreoir an liathróid a fháil sular féidir cúl/cúilín a scóráil.
 • Déan cinnte de go bhfuil an t-am a shocraítear do gach leath fóirsteanach d’aois agus do chumas na n-imreoirí.

Bíodh Gach Duine Páirteach!

Ginearálta

 • Aimsigh áit bhfuil dromchla cothrom crua ann.
 • Déan cinnte de go bhfuil cóimheas cuí daoine fásta agus imreoirí ann le go mbeidh deis ag gach imreoir páirt a ghlacadh.
 • Roinn imreoirí a bhfuil deacrachtaí acu go cothrom idir na foirne.
 • Cuir i gcuimhne do na himreoirí nach ionann leibhéal cumais gach duine sa chluiche agus go bhfuil sé tábhachtach gan a bheith ag bualadh in aghaidh a chéile.
 • Bíodh níos mó ama ag daoine a úsáideann cathaoir rothaí nó ag daoine a bhfuil lagú orthu nó deacracht acu.
 • Déan cinnte de nach ndéanann ach imreoirí cuí taicleáil¬ agus bíodh riail ann nach dtig leis na daoine eile greim a choinneáil ar an liathróid ach ar feadh achar áirithe ama.
 • Déan cinnte de go mbíonn gach duine páirteach trí riail a thabhairt isteach go gcaithfidh gach duine baint don liathróid sular féidir scóráil.

Míchumas Coirp

 • Bain úsáid as spás níos lú d’imreoirí a bhfuil deacrachtaí gluaiseachta acu.
 • Bíodh an eangach níos leithne mas gá.
 • Seans go mbeadh liathróid níos mó de dhíth má bhíonn cuid mhór dhaoine a úsáideann cathaoir rothaí ag imirt.
 • Mura bhfuil ach duine amháin ann a úsáideann cathaoir rothaí agus gnáthliathróid in úsáid, bíodh cead ag an duine seo a lámha nó maide haca a úsáid leis an liathróid a smachtú.

Lagú Éisteachta nó Bodhar

 • Úsáid teanga chomharthaíochta a thuigeann an t-imreoir lena léiriú cad é atá le déanamh.
 • Úsáid comhartha amhairc lena léiriú go bhfuil an cluiche tosaithe nó stoptha, m.sh. bratach nó comhartha ‘am amuigh’.

Lagú Radhairc nó Dall

 • Úsáid liathróid a bhfuil dathanna geala uirthi agus a sheasann amach ón dromchla imeartha.
 • Bíodh na dathanna atá ar na bibí i gcodarsnacht le chéile.
 • Déan cinnte de go bhfuil dathanna geala ar an trealamh atá in úsáid le himeall na páirce a mharcáil agus go bhfuil siad i gcodarsnacht leis an dromchla féin.
 • Úsáid liathróid inchloiste (a dhéanann fuaim) d’imreoirí a bhfuil lagú radhairc tromchúiseach orthu.
 • Lig do dhuine fásta nó d'imreoir a bhfuil radharc na súl acu an t-imreoir a threorú thart ar an chúirt agus iad ag tabhairt treoracha nó ag cur láimhe ar a ngualainn.

Naisc Úsáideacha