Every Sport for Everyone

Gach Spórt do Gach Duine

Eitpheil

Eochairchéim 1

Bunleibhéal - Gluaiseacht

San eitpheil, tá sé tábhachtach a bheith in ann an liathróid a bhualadh suas san aer agus iarracht a dhéanamh í a choinneáil san aer. Díríonn an rannán seo ar an ghluaiseacht láimhe atá de dhíth leis an liathróid a bhualadh suas san aer a fhorbairt.

Réamhchleachtadh

Tabhair balún do gach imreoir agus marcáil amach limistéar do na himreoirí le bogadh ann. Iarr ar na himreoirí seasamh socair ar dtús agus an balún a bhualadh suas san aer. Ansin, iarr ar na himreoirí é seo a dhéanamh agus iad ag bogadh thart ar an limistéar go gasta, go mall, ar gcúl srl.

Volleyball - beginner Key Stage 1

Cluiche: Ná Bain do mo Bhalún

Marcáil limistéar le cóin. Tabhair balún do gach imreoir agus iarr orthu an balún a bhualadh isteach san aer agus iad ag bogadh thart ar an limistéar. Is é an aidhm atá leis an chluiche an balún a bhualadh isteach san aer agus é a choinneáil san aer, agus ag an am chéanna iarracht a dhéanamh balún duine eile a bhualadh amach as an limistéar. Má bhuailtear balún as an limistéar nó má bhuaileann sé an talamh, tá an duine sin amuigh. Is é an buaiteoir an duine deireanach a bhfuil a mbalún go fóill sa limistéar.

Meánleibhéal - Coinnigh an Liathróid san Aer

Caithfidh na himreoirí a bheith in ann an liathróid eitpheile a choinneáil san aer. Sa rannán seo beidh deis ag na himreoirí dul i dtaithí ar liathróid eitpheile a mhothú agus ar na teicnící a úsáidtear leis an liathróid a bhualadh in airde.

Réamhchleachtadh

Marcáil amach limistéar do na himreoirí le bogadh ann. Iarr ar na himreoirí bogadh thart ar an limistéar. Agus na himreoirí ag bogadh sa limistéar, tabhair liathróid eitpheile isteach. Caithfidh na himreoirí pasáil eatarthu féin agus an liathróid a choinneáil san aer. Tabhair isteach liathróid eile agus ceann eile ina dhiaidh sin má tá na himreoirí in inmhe dó.

Volleyball - Intermediate Key Stage 1

Cluiche: Coinnigh san Aer í

Bíodh triúr nó ceathrar i ngach foireann. Marcáil amach limistéar do gach foireann. Tabhair liathróid eitpheile do gach foireann. Tosaigh an cluiche agus iarr ar na himreoirí an liathróid a choinneáil san aer agus mínigh go bhfuil cead acu í a bhualadh uair amháin sula gcaithfidh comhimreoir í a bhualadh. Má bhuaileann an liathróid eitpheile an talamh nó má théann sí amach as an limistéar, beidh an fhoireann sin amuigh. Is í an fhoireann atá fágtha ag an deireadh a bhainfidh.

Ardleibhéal - Thar an Eangach

Caithfidh na himreoirí a bheith in ann an liathróid eitpheile a bhualadh ar ais chuig an fhoireann eile nó chuig imreoir eile ar a bhfoireann féin. Sa rannán seo, beidh deis ag na himreoirí dul i dtaithí ar an liathróid a phasáil agus ar an teicníc atá i gceist leis an liathróid a bhualadh thar an eangach.

Réamhchleachtadh

Taispeáin do na himreoirí an dóigh le liathróid eitpheile a bualadh. Ar dtús, taispeáin an dóigh le liathróid eitpheile a sheirbheáil agus ansin an dóigh le liathróid eitpheile a bhualadh ar ais. Cuir na himreoirí ina mbeirteanna agus tabhair liathróid do gach beirt. Iarr ar na himreoirí an dá theicníc seo a chleachtadh eatarthu féin.

Volleyball - Intermediate Key Stage 1

Cluiche: Thar an Eangach

Coinnigh na himreoirí sna beirteanna céanna. Iarr orthu cleachtadh a dhéanamh ar an liathróid a sheirbheáil agus a bhualadh ar ais thar an eangach chuig a chéile. Coinnigh an eangach íseal nuair atá na himreoirí ag tosú amach. Má ligeann beirt don liathróid titim nó má bhuaileann an liathróid an eangach, tá siad amuigh. Faigheann an bheirt atá fágtha ag an deireadh pointe amháin. Sa chéad bhabhta eile, ardaigh an eangach agus iarr ar na himreoirí an cleachtadh céanna a dhéanamh. Is iad na buaiteoirí an bheirt is mó pointí.

Eochairchéim 2

Bunleibhéal - An Liathróid a Bhualadh d’Eitleog

Caithfidh na himreoirí a bheith in ann an liathróid eitpheile a bhualadh ar ais chuig an fhoireann eile nó chuig imreoir ar a bhfoireann féin. Sa rannán seo, beidh deis ag na himreoirí dul i dtaithí ar liathróid eitpheile a mhothú agus ar na teicnící a úsáidtear leis an liathróid a bhualadh.

Réamhchleachtadh

Taispeáin do na himreoirí an dóigh le liathróid eitpheile a bualadh. Ar dtús, taispeáin an dóigh le liathróid eitpheile a sheirbheáil agus ansin an dóigh le liathróid eitpheile a bhualadh ar ais. Cuir na himreoirí ina mbeirteanna agus tabhair liathróid do gach beirt. Iarr ar na himreoirí an dá theicníc seo a chleachtadh eatarthu féin.

Volleyball - beginner Key Stage 2

Cluiche: Thar an Eangach

Coinnigh na himreoirí sna beirteanna céanna. Iarr orthu cleachtadh a dhéanamh ar an liathróid a sheirbheáil agus a bhualadh ar ais thar an eangach chuig a chéile. Coinnigh an eangach íseal nuair atá na himreoirí ag tosú amach. Má ligeann beirt don liathróid titim nó má bhuaileann an liathróid an eangach tá siad amuigh. Faigheann an bheirt atá fágtha ag an deireadh pointe amháin. Sa chéad bhabhta eile, ardaigh an eangach agus iarr ar na himreoirí an cleachtadh céanna a dhéanamh. Is iad na buaiteoirí an bheirt is mó pointí

Meánleibhéal - Cluiche 2 v 2

Tá sé tábhachtach go dtéann na himreoirí i dtaithí ar an choincheap taobh thiar den chluiche eitpheil. Mura bhfuil ach beirt i ngach foireann, rachaidh na himreoirí i dtaithí ar an liathróid a phasáil agus ar bheith in iomaíocht le foireann eile chomh maith. Sa chluiche seo, cuir béim ar a thábhachtaí atá sé an liathróid a bhualadh suas san aer chuig an fhoireann eile.

Volleyball - Intermediate Key Stage 2

Cluiche

Úsáid na beirteanna céanna a bhí sa chluiche roimhe seo agus lig do na himreoirí cluiche 2 v 2 a imirt. Úsáid cóin le cúirt a mharcáil mura bhfuil línte ar bith ann agus úsáid eangach ag an airde chuí (nó tosaigh gan eangach ar bith b’fhéidir). Mínigh príomhrialacha na heitpheile do na himreoirí agus maolaigh roinnt rialacha más gá. Mar shampla, má tá deacrachtaí ag na himreoirí le seirbheáil, lig dóibh seirbheáil le caitheamh lámh in íochtar. Mínigh do na himreoirí go dtig leo baint don liathróid trí huaire ar a mhéad lena bualadh ar ais thar an eangach. Mínigh do na himreoirí mura dtiteann an liathróid sa limistéar mharcáilte, go gcaillfidh an fhoireann a bhuail an liathróid amach pointe. Is é an aidhm atá leis an chluiche seo na scileanna atá riachtanach faoi choinne cluiche iomlán a fhorbairt.

Ardleibhéal - Cluiche

Anois, i ndiaidh deis a bheith ag na himreoirí na scileanna riachtanacha a chleachtadh, lig dóibh cluiche a imirt i bhfoirne níos mó agus athraigh airde na heangaí. Labhair leo chomh maith faoin liathróid a thalmhú ar thaobh na foirne eile, rud a fhágann go mbeidh sé níos deacra acu í a bhualadh ar ais.

Volleyball - advanced Key Stage 2

Cluiche

Anois, agus bun-choincheapa na heitpheile ar eolas ag na himreoirí, tabhair isteach na rialacha seirbheála agus taispeáin do na himreoirí an áit ar chóir dóibh seirbheáil (taobh thiar de líne theorann chúil na cúirte). Bíodh cúigear nó seisear imreoirí ar gach foireann. Tá cead ag foireann an liathróid a bhualadh trí huaire as a chéile, ach níl cead ag imreoir ar bith ar bith an liathróid a bhualadh dhá uair as a chéile. Gheobhaidh foireann pointe má dhéanann siad an liathróid a thalmhú ar thaobh na foirne eile nó má dhéanann an fhoireann eile feall, mar shampla, má bhuaileann siad an liathróid níos mó ná trí huaire nó má bhuaileann an liathróid an eangach.

Eochairchéim 3

Forbairt Cluiche

Intreoir

Leis na scileanna atá de dhíth don eitpheil a fhorbairt, tá sé tábhachtach go mbíonn cuid mhór deiseanna ag na himreoirí cleachtadh a dhéanamh ar an liathróid a bhualadh d’eitleog i ndreas. Ag an chéim seo, tá sé tábhachtach rialacha na heitpheile a mhaolú, más gá, le go mbeidh dreas ann. Ar an dóigh sin, beidh deis ag na himreoirí na scileanna riachtanacha a chleachtadh. Is féidir na rialacha a chur i bhfeidhm ansin de réir mar a éiríonn na himreoirí níos cumasaí.

Cuimsiú agus Inrochtaineacht

D’ainneoin gur mhaith linn gach dalta a bheith páirteach sa Chorpoideachas lena gcomhdhaltaí, ní i gcónaí a bhíonn sé seo indéanta maidir le leagan iomlán an spóirt a imirt.

Más amhlaidh go bhfuil míchumas coirp ar dhalta a fhágann nach dtig leo páirt a ghlacadh go sábháilte sa chluiche lena gcomhdhaltaí, ba chóir deis a thabhairt don dalta sin a bheith páirteach i ngníomhaíocht choirp de chineál éigin eile. Mar shampla, thiocfadh leis an mhúinteoir grúpaí a dhéanamh den rang agus ar an dóigh sin bheadh cuid de na daltaí ag cleachtadh na ndruileanna agus an chuid eile ag imirt an chluiche. Thiocfadh leis an ghrúpa ba lú cleachtadh a dhéanamh ar na scileanna atá de dhíth don spórt, nó do leagan den spórt do dhaoine faoi mhíchumas, leis an chuid eile den rang. D'oibreodh na grúpaí beaga seo ar a seal agus bheadh faill ag gach duine an spórt a imirt agus a gcuid scileanna a chleachtadh.

De rogha air sin, b’fhéidir gurbh fhearr le daltaí áirithe tabhairt faoi ghníomhaíocht choirp a bhfuil suim ar leith acu ann, mar shampla, cleachtadh a dhéanamh ar na druileanna a bhaineann le spórt a imríonn siad taobh amuigh den scoil.

Volleyball - Key Stage 3

Leideanna

 • Lig do na himreoirí eitpheil a imirt agus iad ina suí ar dtús go dtí go n-éiríonn siad níos muiníní i mbun an liathróid a bhualadh.
 • Úsáid liathróidí atá níos fadálaí/boige ná liathróidí eitpheile, go dtí go bhfuil muinín éigin ag na himreoirí.
 • Úsáid limistéar agus eangach atá fóirsteanach ó thaobh méide de don chúirt, ag brath ar chumas an ghrúpa.
 • Marcáil an chúirt agus mínigh brí na línte éagsúla (ach déan cinnte de go n-úsáideann tú cóin chothroma/neamhsciorracha mura bhfuil línte ann).
 • Má tá deacracht ag imreoir leis an chluiche, thiocfadh leat ligean dóibh an liathróid a chaitheamh chuig foireann le tús a chur le dreas.
 • Déan cinnte de gur imreoirí atá ar comhleibhéal a chuirtear in aghaidh a chéile.
 • Lig do na himreoirí an liathróid a bhualadh níos mó ná uair amháin más gá.
 • Déan cinnte de go bhfuil an t-am a shocraítear do gach leath fóirsteanach d’aois agus do chumas na n-imreoirí.
 • Cinntigh sábháilteacht na n-imreoirí — bí cúramach má bhíonn úsáideoirí cathaoir rothaí ag imirt taobh le himreoirí nach úsáideoirí cathaoir rothaí iad.

Bíodh Gach Duine Páirteach!

Ginearálta

 • Aimsigh áit bhfuil dromchla cothrom crua ann.
 • Déan cinnte de go bhfuil cóimheas cuí daoine fásta agus imreoirí ann le go mbeidh deis ag gach imreoir páirt a ghlacadh.
 • Roinn imreoirí a bhfuil deacrachtaí acu go cothrom idir na foirne.
 • Cuir i gcuimhne do na himreoirí nach ionann leibhéal cumais gach duine sa chluiche agus go bhfuil sé tábhachtach gan a bheith ag bualadh in aghaidh a chéile.
 • Bíodh níos mó ama ag daoine a úsáideann cathaoir rothaí nó ag daoine a bhfuil lagú orthu nó deacracht acu.
 • Lig do na himreoirí eitpheil a imirt agus iad ina suí le dul i dtaithí ar choincheapa an chluiche, agus ansin lig dóibh seasamh más cuí.

Míchumas Coirp

 • Bain úsáid as cúirt níos lú d’imreoirí a bhfuil deacrachtaí luaile acu.
 • Ísligh an líon más ga.
 • Má tá roinnt imreoirí ann a úsáideann cathaoir rothaí, seans go mbeidh liathróid níos mó de dhíth.
 • Úsáid liathróid a fhóireann don ghrúpa imreoirí, liathróid spúinse, liathróid trá nó balún, mar shampla.
 • D'fhéadfaí seirbheálaí a dhéanamh d'imreoir a bhfuil deacrachtaí luaile acu.
 • Lig d'imreoir an liathróid a cheapadh ar dtús má tá deacrachtaí luaile agus comhoird acu.
 • Má tá cuid de na himreoirí i gcathaoir rothaí, marcáil achar dóibh le fanacht ann ionas nach mbuailfidh siad in aghaidh imreoirí eile nach bhfuil i gcathaoir rothaí.

Lagú Éisteachta nó Bodhar

 • Úsáid teanga chomharthaíochta a thuigeann an t-imreoir lena léiriú cad é atá le déanamh.
 • Úsáid comhartha amhairc lena léiriú go bhfuil an cluiche tosaithe nó stoptha, m.sh. bratach nó comhartha ‘am amuigh’.

Lagú Radhairc nó Dall

 • Úsáid liathróid a bhfuil dathanna geala uirthi agus a sheasann amach ón dromchla imeartha.
 • Bíodh na dathanna atá ar na bibí i gcodarsnacht le chéile.
 • Déan cinnte de go bhfuil dathanna geala ar an trealamh atá in úsáid le himeall na cúirte a mharcáil agus go bhfuil siad i gcodarsnacht leis an dromchla féin.
 • Tabhair liathróid inchloiste (a dhéanann fuaim) d’imreoirí a bhfuil lagú radhairc tromchúiseach orthu.
 • Lig do dhuine fásta nó d’imreoir a bhfuil radharc na súl acu an t-imreoir a threorú thart ar an chúirt agus iad ag tabhairt treoracha nó ag cur láimhe ar a ngualainn.

Naisc Úsáideacha