elsewhere on ccea.org.uk

The WOW Facto

An Fachtóir Wow

Is é atá san Fhachtóir WOW ná sraith aonad do gach bliainghrúpa. Cuireann gach aonad deiseanna foghlama, teagaisc agus measúnaithe ar fáil is féidir a reáchtáil go ceann ceithre nó sé seachtaine. Tagraíonn an teideal don ghá go mbeadh daoine óga ábalta cinntí eolacha a dhéanamh faoi shaol na hoibre (world of work) (WOW) a bheidh acu amach anseo.

An Fachtóir Wow:

  • tógáil ar an obair iontach atá ag dul ar aghaidh ag Eochairchéimeanna 1 agus 2;
  • clár cuimsitheach a thairiscint do scoileanna le dul i ngleic le gach gné d’Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta;
  • cur chuige foghlaimeoirlárnach a chothú maidir le hOideachas le hAghaidh Infhostaitheachta a chur i bhfeidhm;
  • eolas agus treoir maidir le pleanáil gairmeacha a iniamh;
  • béim a leagan ar fhorbairt scileanna infhostaitheachta agus ag an am céanna ceisteanna ábhartha infhostaitheachta a fhiosrú; agus
  • tacú le creat na Roinne Oideachais d’Oideachas faoi Ghairmeacha, Comhairle agus Treoir Eolais (CEAIG).

Areas of Learning

Learning for Life and Work
Employability