elsewhere on ccea.org.uk

Key Stage 3 Using Mathematics How to Posters

Eochairchéim 3 Matamaitic: Póstaeir Theagaisc

Tugann na Póstaeir Theagaisc seo faisnéis do dhaltaí faoin mhatamaitic nuair a bhíonn sé de dhíth orthu. Ar gach póstaer tá treoir ar an dóigh le tabhairt faoi ghnéithe de thopaicí matamaitice a bhíonn in úsáid sna Réimsí Foghlama eile go minic.

Is mar fhreagairt ar aiseolas ó mhúinteoirí a cruthaíodh na póstaeir seo. Is féidir iad a chur ar taispeáint i réimse seomraí ranga ar nós Teicneolaíocht agus Dearadh, Eolaíocht, Tíreolaíocht, Foghlaim don tSaol agus don Obair, chomh maith leis an Mhatamaitic féin.

Tá tagairtí ann d’Eolas agus Tuiscint ó na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid na Matamaitice a léireoidh an leibhéal ag a mbeidh dalta ag obair.

Is féidir le daltaí atá ag foghlaim sa bhaile nó tuismitheoirí na póstaeir seo a úsáid ar líne.

Areas of Learning

Science
Technology and Design
Geography
Mathematics and Numeracy
Learning for Life and Work

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Using Mathematics