Cú-Chulainn-–-Beatha-agus-Eachtraí

Cú Chulainn – Beatha agus Eachtraí

Eolas Faoin Tionscadal

Tá sé chlár sa tsraith bheoite seo atá bunaithe ar na móreachtraí i saol Chú Chulainn. Tá trí aonad foghlama ann agus tá áiseanna éagsúla ar fáil i ngach aonad: treoir don mhúinteoir, áis don chlár bhán agus leabhar saothair an dalta ina bhfuil gníomhaíochtaí éagsúla, bileoga oibre, gluaiseanna agus go leor eile.

Aonad staidéir

In éineacht leis sin, tá áiseanna spreagúla oideachasúla ann. Is féidir iad a íoslódáil le húsáid sa seomra ranga. Tá 3 aonad staidéir in 'Cú Chulainn - Beatha agus Eachtraí', a forbraíodh le tacú le gnéithe de Churaclam Thuaisceart Éireann. Baineann gach aonad staidéir úsáid as an tsraith bheoite leis an saol sa chianaimsir a fhiosrú.

Tá acmhainní éagsúla ar fáil i ngach aonad:

  • Treoir don Mhúinteoir
  • Áis Cláir Bháin
  • Leabhar Saothair Dalta

Cuirtear pleananna ceachta ar fáil sa Treoir don Mhúinteoir, treoir céim ar chéim tríd an Leabhar Saothair do Dhaltaí, chomh maith le gníomhaíochtaí TFC agus teimpléid le húsáid sa seomra ranga. Ba chóir an Treoir don Mhúinteoir a úsáid in éineacht leis na háiseanna don chlár bhán idirghníomhach atá ullmhaithe do gach aonad. Ar an dóigh sin is féidir leis na múinteoirí na príomhábhair agus na treoracha do na gníomhaíochtaí a thaispeáint. Tá bileoga oibre sa Leabhar Saothair do Dhaltaí, agus iad maisithe le léaráidí. Tá gníomhaíochtaí éagsúla, quizeanna, gluaiseanna agus go leor eile ann chomh maith.

Tá tacaíocht ar fáil i ngach aonad staidéir le seachadadh an Churaclaim ag Eochairchéim 2 agus tugtar deis do na múinteoirí na gnéithe éagsúla de na Réimsí Foghlama, Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta agus Scileanna Traschuraclaim a theagasc. Ar a bharr sin, tá deiseanna ann an áis seo a úsáid, ní hamháin le scileanna TFC a fhorbairt, ach le nasc a dhéanamh le scéim Chreidiúnaithe CCEA in Úsáid TFC fosta.

Areas of Learning

Language and Literacy
The World Around Us