elsewhere on ccea.org.uk

Sample Unit of Work: Acoustic Audio Amplifier

Aonad Oibre Samplach: Aimplitheoir Adhmaid

Cúlra

Bliainghrúpa Molta: Bliain 10

Dúshlán

Dear agus déan aimplitheoir adhmaid do ghléas boise nó do ghuthán póca.

Sa tionscadal seo, úsáideann daltaí réimse ábhar le haimplitheoir adhmaid a dhearadh agus a dhéanamh.

Beidh deis ag daltaí:

 • Tomhais bheachta óna ngutháin a úsáid lena gcuid smaointe a oibriú amach agus ansin na tomhais seo a aistriú chuig an ábhar le próiseáil;
 • An dóigh a n-úsáidfear an táirge, na daoine a bhainfidh úsáid as, an próiseas a bheidh ann le hardchaighdeán déantúsaíochta a bhaint amach agus an chuma a bheidh ar an táirge chríochnaithe a chur san áireamh;
 • A dtuiscint ar dhearadh agus ar dhéanamh a fhorbairt agus cur lena scileanna praiticiúla; agus
 • Ríomhairí a úsáid sa dearadh agus sa déanamh.

Deiseanna le Scileanna agus Ábaltachtaí a Fhorbairt

Le linn na próisis deartha agus déantúsaíochta sa topaic seo beidh deis ag daltaí:

 • Scileanna praiticiúla a léiriú agus réimse uirlisí, inneall agus trealaimh in úsáid acu go sábháilte;
 • Taighde a dhéanamh agus eolas a bhainistiú go héifeachtach le ceisteanna deartha a fhiosrú le hÚsáid na Matamaitice agus le hÚsáid TFC nuair is cuí;
 • Smaoineamh go criticiúil agus go solúbtha, fadhbanna a réiteach, cinntí eolacha a dhéanamh le hÚsáid na Matamaitice agus le hÚsáid TFC nuair is cuí le tuiscint níos doimhne a léiriú;
 • Cruthaitheacht agus treallús a léiriú agus iad ag forbairt a gcuid smaointe agus iad a thabhairt chun críche;
 • Obair go héifeachtach le daoine eile;
 • Obair go córasach, leanúint ar aghaidh le smaointe, luacháil a dhéanamh agus feabhas a chur ar an fheidhmíocht s’acu féin le féinbhainistíocht a léiriú; agus
 • Cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i bhformáidí ó bhéal, físiúla (grafaicí san áireamh), scríofa, matamaiticiúla agus TFC agus feasacht ar an lucht léite agus ar an chuspóir á léiriú acu.

Deiseanna le tacú le scileanna agus ábaltachtaí in ábhair ar leith

Dearadh

Beidh deis ag daltaí:

 • Fadhbanna a aimsiú; agus
 • Moltaí deartha a fhiosrú, a chumadh, a fhorbairt, a mhúnlú agus a luacháil agus aird acu ar riocht, feidhm agus sábháilteacht.

Cumarsáid

Beidh deis ag daltaí:

Sceitsí saorláimhe, teicnící foirmiúla tarraingthe agus uirlisí TFC, múnlú 3T san áireamh a úsáid.

Déantúsaíocht

Beidh deis ag daltaí:

 • Ábhair atá oiriúnach don fheidhm a roghnú agus a úsáid;
 • Réimse uirlisí agus próiseas atá oiriúnach do na hábhair a úsáid go sábhailte; agus
 • Cruinneas agus caighdeán toraidh a léiriú.

Rialú

Tugann daltaí córais rialaithe amhail cinn mheicniúla, cinn leictreonacha nó cinn ríomh-bhunaithe isteach sna tairgí agus tuigeann siad na dóigheanna le hiad seo a úsáid leis na torthaí atá de dhíth a bhaint amach.

Areas of Learning

Technology and Design