Learning Through Play - Key Stage 1

Ag Foghlaim Tríd an Súgradh - Eochairchéim 1

Bíonn deiseanna ag páistí, tríd an tsúgradh, bheith ag foghlaim ar dhóigh fhiúntach dhiongbháilte. Thig le páistí scileanna agus ábaltachtaí a fhorbairt tríd an tsúgradh le cuidiú leo bheith ina bhfoghlaimeoirí éifeachtacha. Is comhthéacs é ina mbíonn fáil ag páistí ar ábhar an churaclaim.

Ba cheart deiseanna a chur ar fáil do pháistí cur leis an taithí atá acu cheana féin agus naisc a dhéanamh ina gcuid foghlama ar dhóigh shultmhar. Ba cheart go spreagfadh an timpeallacht páistí le meon dearfach a fhorbairt agus lena gcuid foghlama a roinnt le daoine eile. Ba cheart don mhúinteoir deiseanna a chur ar fáil do na páistí páirt a ghlacadh i bhfoghlaim éifeachtach i dimpeallacht shlán shábháilte.

Areas of Learning

The Arts: Art and Design
The Arts: Drama
The Arts: Music

Skills and Capabilities

Thinking Skills and Personal Capabilities
Managing Information
Working with Others
Being Creative
Thinking, Problem Solving and Decision Making
Problem Solving
Self-Management