Eochairchéim 4

Aois 14-16 / Cáilíochtaí

Ag Eochairchéim 4 (Blianta 11 agus 12 den iar-bhunscoil), tógtar ar an fhoghlaim a bhíonn ar siúl in Eochairchéim 3. Le riachtanais reachtúla an churaclaim a shásamh, déanann daltaí staidéar ar Réimsí Foghlama éigeantacha agus ar chúrsaí roghnacha a bhfuil cáilíochtaí ginearálta agus/nó feidhmeacha mar thoradh orthu.

Subsection

An Curaclam

Tá sé mar aidhm ag Curaclam Thuaisceart Éireann daoine óga a chumasú le barr a gcumais a bhaint amach agus le cinntí eolacha freagracha a dhéanamh ar feadh a saoil. Ba chóir go gcuideodh na deiseanna foghlama le daoine óga forbairt mar dhaoine aonair, mar rannpháirtithe sa tsochaí agus mar rannpháirtithe sa chóras eacnamaíochta agus sa timpeallacht.

Tá an curaclam reachtúil ag Eochairchéim 4 leagtha amach de réir na Réimsí Foghlama agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin thíos.

An Chonair Forbartha

Réamhscolaíocht

Aois 3–4 / Roimh Bhliain 1

Cuirtear bliain amháin d’oideachas neamh-éigeantach ar fáil do pháistí i suíomh réamhscoile de ghnáth (suas le dhá bhliain go minic in earnáil an Ghaeloideachais). Bíonn páistí ag foghlaim ar a luas féin trí réimse leathan eispéireas foghlama agus gníomhaíochtaí dúshlánacha súgartha i dtimpeallacht spreagthach.

An Bhonnchéim

Aois 4-6

Is ionann an Bhonnchéim agus Bliain 1 agus 2 den bhunscoil. Sa Bhonnchéim, tógann páistí ar na heispéiris foghlama sa bhaile agus/nó sa réamhscoil. Bíonn siad ag foghlaim trí shúgradh dea-phleanáilte a thugann a ndúshlán, a fhorbraíonn a gcuid spéiseanna agus a spreagann fiosracht agus cruthaitheacht.

Eochairchéim 1 & 2

Aois 6-11

In Eochairchéim 1 (Blianta 3 agus 4 den bhunscoil), tógtar ar eispéiris foghlama na Bonnchéime, agus in Eochairchéim 2 (Blianta 5, 6 agus 7 den bhunscoil) tógtar ar eispéiris Eochairchéim 1. De réir mar a aistríonn páistí trí na heochairchéimeanna seo, is mó an bhéim a chuirtear ar an fhoghlaim fhoirmiúil ná ar an fhoghlaim neamhfhoirmiúil.

Eochairchéim 3

Aois 11-14

Ag Eochairchéim 3 (Blianta 8, 9 agus 10 den iar-bhunscoil), tógann an curaclam ar eispéiris foghlama na bunscoile. Freastalaíonn daltaí ar ranganna in ábhair éagsúla, agus is gnách le múinteoirí ábhair faoi leith a theagasc sna Blianta éagsúla.

Eochairchéim 4

Aois 14-16 / Cáilíochtaí

Ag Eochairchéim 4 (Blianta 11 agus 12 den iar-bhunscoil), tógtar ar an fhoghlaim a bhíonn ar siúl in Eochairchéim 3. Le riachtanais reachtúla an churaclaim a shásamh, déanann daltaí staidéar ar Réimsí Foghlama éigeantacha agus ar chúrsaí roghnacha a bhfuil cáilíochtaí ginearálta agus/nó feidhmeacha mar thoradh orthu.

Iar-16

Cáilíochtaí

Ag Iar-16 is féidir le daoine óga roghnú as an réimse cáilíochtaí a chuirtear ar fáil ag Leibhéal 3 ar an Regulated Qualifications Framework, cáilíochtaí A-leibhéal GCE san áireamh.

COVID