Forbhreathnú

Tá ocht Réimse Foghlama ag Eochairchéim 4; tá dhá cheann acu éigeantach. Caithfidh gach dalta staidéar a dhéanamh ar Fhoghlaim don tSaol agus don Obair agus ar Chorpoideachas. Is cuid éigeantach den churaclam é Oideachas Reiligiúnach fosta.

Is é Bord Gobharnóirí na scoile a dhéanfaidh cinneadh cé acu a bheidh ar dhaltaí na scoile tabhairt faoi cháilíocht GCSE i bhFoghlaim don tSaol agus don Obair, i gCorpoideachas agus in Oideachas Reiligiúnach nó nach mbeidh. Thig le tuismitheoirí, áfach, a bpáiste a tharraingt amach as Oideachas Reiligiúnach agus as adhradh comhchoiteann ina n-iomláine, nó as codanna díobh.

Mar a rinne siad ag Eochairchéim 3, freastalaíonn daltaí ar ranganna in ábhair éagsúla, agus is gnách le múinteoirí ábhair faoi leith a theagasc sna Blianta éagsúla. Ba chóir deiseanna a bheith ag daltaí go fóill Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt.

Caithfidh scoileanna cúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil i ngach ceann de na hocht Réimse Foghlama a bhfuil cáilíocht (ginearálta nó feidhmeach) mar thoradh air. Tá sonraíochtaí cuimsitheacha ann do na cúrsaí, agus caithfidh daltaí riachtanais na sonraíochtaí a shásamh le cáilíochtaí a ghnóthú a bhfuil meas ag fostóirí, coláistí breisoideachais agus ollscoileanna orthu.

Leagtar amach san Entitlement Framework na riachtanais i dtaobh líon agus chineálacha na gcúrsaí is gá do scoileanna a chur ar fáil ag Eochairchéim 4.

I ndiaidh Eochairchéim 4, thig le daltaí tabhairt faoi cháilíochtaí iar-16, amhail GCE.