Úsáid TFC

Úsáid TFC

Tá Úsáid TFC ar na trí Scil Traschuraclain atá i gcroílár an churaclaim. Nuair a fhorbraítear scileanna digiteacha na ndaltaí, spreagtar iad le heolas a láimhseáil agus a chur in iúl, le fadhbanna a réiteach, le ceisteanna a chur agus le bheith cruthaitheach in úsáid na teicneolaíochta digití.

Tá an bhéim in Úsáid TFC ar na daltaí a bheith ag úsáid scileanna digiteacha go cuí agus iad páirteach i ngníomhaíochtaí lán brí a bhfuil cuspóir leo. Go hidéalach, cuirfidh múinteoirí forbairt na scileanna seo i gcomhthéacs cásanna ábhartha ón ghnáthshaol.

Tá freagracht ar mhúinteoirí deiseanna Úsáid TFC a chur ar fáil atá fóirsteanach dá n-ábhar. Ba cheart dóibh fosta cuidiú le daltaí na scileanna atá de dhíth le bheith ina n-úsáideoirí eolasacha freagracha den teicneolaíocht dhigiteach a fhoghlaim agus a fhorbairt.

Is féidir le TFC taithí agus timpeallacht foghlama na ndaltaí a athrú ó bhonn agus a shaibhriú i ngach cuid den churaclam. Thig le TFC daltaí a chumasú, a bhféinmheas a fhorbairt agus dearcthaí deimhneacha ar an fhoghlaim a spreagadh iontu.

Is féidir le húsáid chruthaitheach TFC scileanna smaointeoireachta na ndaltaí a fheabhsú agus deiseanna a thabhairt dóibh le bheith ina bhfoghlaimeoirí neamhspleácha, féinspreagtha agus solúbtha.

Ba cheart do mhúinteoirí cur ar a gcumas do dhaltaí úsáid éifeachtach a bhaint as TFC i réimse leathan comhthéacsanna le heolas a aimsiú, a bhainistiú, a roghnú agus a chur i láthair, eolas matamaiticiúil san áireamh.

Ag Eochairchéim 3, baineann múinteoirí úsáid as na Leibhéil de Dhul Chun Cinn le measúnú a dhéanamh ar dhaltaí in Úsáid TFC. Ní chaithfidh múinteoirí Eochairchéim 4 na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a úsáid. Tá cead ag múinteoirí, áfach, iad a úsáid le tacú le teagasc agus foghlaim leanúnach, go háirithe nuair a bheidh daltaí ag obair a fhad le Leibhéal 7.

Féach Guidance on Teaching, Learning and Assessment at Key Stage 4 agus Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 4 le tuilleadh eolais a fháil.

Ríomhshábháilteacht

Ba cheart do scoileanna féachaint chuige go bhfuil oideachas ar an ríomhshábháilteacht fite fuaite sa teagasc agus san fhoghlaim i dtopaicí ábhartha sna Réimsí Foghlama. Tabharfaidh sin deiseanna do dhaltaí a gcuid eolais agus tuisceana ar an ríomhshábháilteacht a fhorbairt.

Tá níos mó eolais ar oideachas faoin tsábháilteacht idirlín do dhaltaí san alt ón Roinn Oideachais Education in Safe and Effective Practices.

Chuir an Roinn Oideachais ciorclán amach ar an ábhar 2016/27 circular. Tá treoir sa chiorclán faoi dhaltaí a choinneáil sábháilte ar líne agus faoi thús áite a thabhairt do shábháilteacht ar líne i gcuraclam agus i bpolasaí cosanta na scoile.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a bhfuil an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna a forbraíodh sa Scil Thraschuraclaim seo mar bhonn leo. Ina measc tá:

Tá deiseanna ann fosta do dhaltaí scileanna digiteacha ar leibhéal níos airde a léiriú trí cháilíochtaí ar nós:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Úsáid TFC, déan teagmháil le: