Úsáid na Matamaitice

Úsáid na Matamaitice

Tá Úsáid na Matamaitice ar na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Coincheapa, próisis agus tuiscint mhatamaiticiúil a chur i bhfeidhm go cuí i gcomhthéacsanna éagsúla is ábhar don scil seo. Go hidéalach, úsáidfidh múinteoirí cásanna ábhartha ón ghnáthshaol ina bhfuil smaointeoireacht mhatamaiticiúil de dhíth.

Is dócha gur sa Réimse Foghlama Matamaitic agus Uimhearthacht agus i gcáilíochtaí a bhaineann leis a fhorbróidh agus a dhaingeoidh daltaí a n-eolas agus a scileanna matamaiticiúla. Ba cheart do mhúinteoirí deiseanna a thabhairt dóibh fosta a dtuiscint a aistriú, de réir mar is cuí, go comhthéacsanna eile sa churaclam.

Thig le daltaí a n-eolas, a dtuiscint agus a scileanna matamaiticiúla a léiriú ar dhóigheanna éagsúla le cumarsáid a dhéanamh, le heolas a bhainistiú, le smaoineamh go criticiúil, le fadhbanna a réiteach agus le cinntí a dhéanamh.

Ba cheart do mhúinteoirí é a chur ar chumas na ndaltaí scileanna a fhorbairt i leith:

  • teanga agus nodaireacht na matamaitice a úsáid go muiníneach;
  • áireamh ó mheabhair a úsáid le ríomhanna, meastacháin agus tuartha a dhéanamh i réimse de chásanna cumtha agus ón ghnáthshaol;
  • coincheapa matamaiticiúla agus straitéisí réitithe fadhbanna a roghnú agus a chur i bhfeidhm i réimse de chásanna cumtha agus ón ghnáthshaol;
  • ciall a bhaint as réimse leathan de shonraí matamaiticiúla, agus anailís a dhéanamh orthu;
  • dóchúlacht agus riosca a mheas i réimse de chásanna cumtha agus ón ghnáthshaol; agus
  • sonraí matamaiticiúla a chur i láthair i bhformáidí éagsúla a chuireann an lucht leitheoireachta agus an cuspóir san áireamh.

Is dócha go gcuirfidh Gaelscoileanna cáilíochtaí sa Mhatamaitic ar fáil le tabhairt faoina ndualgais reachtúla maidir le hÚsáid na Matamaitice. Tá deiseanna ann, áfach, an scil seo a fhorbairt i réimse cáilíochtaí; tá na deiseanna sin leagtha amach inár sonraíochtaí.

Ag Eochairchéim 3, baineann múinteoirí úsáid as na Leibhéil de Dhul Chun Cinn le measúnú a dhéanamh ar dhaltaí in Úsáid na Matamaitice. Ní chaithfidh múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a úsáid ag Eochairchéim 4. Mar sin féin, thig le múinteoirí iad a úsáid le tacú le teagasc agus foghlaim leanúnach, go háirithe nuair a bheidh daltaí ag obair a fhad le Leibhéal 7.

Féach Guidance on Teaching, Learning and Assessment at Key Stage 4 agus Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 4 le tuilleadh eolais a fháil.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Úsáid na Matamaitice, déan teagmháil le: