Timpeallacht agus Sochaí

Timpeallacht agus Sochaí

Tá Timpeallacht agus Sochaí ina Réimse Foghlama sa churacalam iar-bhunscoile. Níl sí éigeantach do dhaltaí ag Eochairchéim 4, ach caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil a mbeidh cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Níl aon íosmhéid ábhair leagtha síos do Thimpeallacht agus Sochaí ag Eochairchéim 4.

Is cuid den ghrúpa ábhar daonnachtaí é Timpeallacht agus Sochaí agus tá ábhair amhail Tíreolaíocht agus Stair san áireamh ann.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh scoileanna a chinntiú go bhforbraíonn daltaí na scileanna traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile. Ba chóir don teagasc an bhaint atá ag an fhoghlaim leis an ghnáthshaol agus leis an obair a chur chun cinn.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a bhfuil an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna a fhorbraítear sa Réimse Foghlama seo mar bhonn leo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Timpeallacht agus Sochaí, déan teagmháil le: