Teanga agus Litearthacht

Teanga agus Litearthacht

Tá Teanga agus Litearthacht ina Réimse Foghlama sa churaclam iar-bhunscoile. Níl sí éigeantach do dhaltaí ag Eochairchéim 4, ach caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil a mbeidh cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Níl aon íosmhéid ábhair leagtha síos do Theanga agus Litearthacht ag Eochairchéim 4.

Tugann an réimse seo deiseanna do dhaoine óga scileanna cumarsáide i gcomhthéacsanna cuí a fhorbairt. Tugann sé deis do dhaltaí meas a bheith acu ar theanga agus í a úsáid ar mhaithe le cuspóirí praiticiúla agus cruthaitheacha. Cuireann sé tuiscint ar an Chumarsáid i gcomhthéacsanna éagsúla chun cinn fosta. Beidh sé tábhachtach do dhaltaí i rith a saoil a bheith in ann teachtaireachtaí i gcló agus i bhfoirmeacha digiteacha a chur in oiriúint agus a mhiondealú.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh scoileanna a chinntiú go bhforbraíonn daltaí na scileanna traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile. Ba chóir don teagasc an bhaint atá ag an fhoghlaim leis an ghnáthshaol agus leis an obair a chur chun cinn.

Is dócha go gcuirfidh Gaelscoileanna cáilíochtaí i nGaeilge agus mBéarla ar fáil le tabhairt faoina ndualgais reachtúla maidir le Cumarsáid. Tá deiseanna ann, áfach, Cumarsáid a fhorbairt i ngach cáilíocht; tá na deiseanna sin leagtha amach inár sonraíochtaí.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a bhfuil an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna a forbraíodh sa Réimse Foghlama seo mar bhonn leo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Teanga agus Litearthacht, déan teagmháil le: