Nuatheangacha

Nuatheangacha

Tá Nuatheangacha ina Réimse Foghlama sa churaclam iar-bhunscoile. Níl sé éigeantach do dhaltaí ag Eochairchéim 4, ach caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil i dteanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Níl aon íosmhéid ábhair leagtha síos do Nuatheangacha ag Eochairchéim 4.

Tugann an réimse seo deiseanna do dhaoine óga éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh a chleachtadh le scileanna éifeachtacha cumarsáide a fhorbairt. Chomh maith leis sin, tugann sé tuiscint éigin dóibh ar shaibhreas teanga agus litríochta i gcultúr ar bith mar mheán cumarsáide agus mar léiriú cruthaitheachta.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh scoileanna a chinntiú go bhforbraíonn daltaí na scileanna traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile. Ba chóir don teagasc an bhaint atá ag an fhoghlaim leis an ghnáthshaol agus leis an obair a chur chun cinn.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a chuireann leis an eolas, tuiscint agus scileanna a forbraíodh sa Réimse Foghlama seo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Modern Languages, déan teagmháil le: