Na hEalaíona

Na hEalaíona

Tá na hEalaíona ina Réimse Foghlama sa churacalam iar-bhunscoile. Níl siad éigeantach do dhaltaí ag Eochairchéim 4, ach caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil a mbeidh cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Níl aon íosmhéid ábhair leagtha síos do na hEalaíona ag Eochairchéim 4.

Cuireann na hEalaíona deiseanna tábhachtacha ar fáil le scileanna praiticiúla, taiscéalaíocha, cur in iúl, dearaidh agus fadhbréitigh na ndaltaí a fhorbairt. Forbróidh na daltaí coincheapa agus scileanna a bhaineann le cruthaitheacht agus le cur in iúl, le breathnóireachtaí agus le heispéiris a anailísiú agus a léirmhíniú, agus le smaointe, idéanna agus mothúcháin a léiriú do dhaoine eile.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh scoileanna a chinntiú go bhforbraíonn daltaí na scileanna traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile. Ba chóir don teagasc an bhaint atá ag an fhoghlaim leis an ghnáthshaol agus leis an obair a chur chun cinn.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a bhfuil an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna a fhorbraítear sa Réimse Foghlama seo mar bhonn leo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Na hEalaíona, déan teagmháil le: