Matamaitic agus Uimhearthacht

Matamaitic agus Uimhearthacht

Tá Matamaitic agus Uimhearthacht ina Réimse Foghlama sa churaclam iar-bhunscoile. Níl sé éigeantach do dhaltaí ag Eochairchéim 4, ach caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil a mbeidh cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Níl aon íosmhéid ábhair leagtha síos do Mhatamaitic agus Uimhearthacht ag Eochairchéim 4.

Ciallaíonn uimhearthacht an cumas scileanna agus eolas na matamaitice a chur i bhfeidhm go cuí i gcomhthéacsanna coitianta agus neamhchoitianta agus i réimse suíomhanna ar fud an tsaoil, an áit oibre san áireamh. Thig le múinteoirí cuidiú le daltaí an bhaint atá ag an mhatamaitic leis an ghnáthshaol agus an obair a thuiscint ach dul i ngleic le ceisteanna atá, nó a bheidh, tábhachtach do dhaoine óga.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh scoileanna a chinntiú go bhforbraíonn daltaí na scileanna traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile. Ba chóir don teagasc an bhaint atá ag an fhoghlaim leis an ghnáthshaol agus leis an obair a chur chun cinn.

Is dócha go gcuirfidh Gaelscoileanna cáilíochtaí sa Mhatamaitic ar fáil le tabhairt faoina ndualgais reachtúla maidir le hÚsáid na Matamaitice. Tá deiseanna ann, áfach, an scil sin a fhorbairt i réimse cáilíochtaí; tá na deiseanna sin leagtha amach inár sonraíochtaí.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a chuireann leis an eolas, tuiscint agus scileanna a forbraíodh sa Réimse Foghlama seo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Matamaitic agus Uimhearthacht, déan teagmháil le: