Cumarsáid

Cumarsáid

Tá Cumarsáid ar na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Nuair a fhorbraítear scileanna cumarsáide na ndaltaí, tá siad in ann iad féin a chur in iúl ar bhonn sóisialta, mothúchánach agus fisiceach, forbairt mar dhaoine aonair, caidreamh a dhéanamh le daoine eile agus a bheith rannpháirteach sa tsochaí.

Is dócha gur sa Réimse Foghlama Teanga agus Litearthacht agus i gcáilíochta a bhaineann leis a fhorbróidh agus a dhaingneoidh daltaí a scileanna cumarsáide. Ba chóir deiseanna a bheith acu fosta a gcuid eolais faoi choincheapa agus scileanna cumarsáide a aistriú chuig an ghnáthshaol agus chuig comhthéacsanna fónta trasna an churaclaim.

Beag beann ar an ábhar scoile, thig le múinteoirí daltaí a spreagadh le bheith ina gcumarsáidithe éifeachtacha agus réimse modhanna, foirmeacha agus meán a úsáid le heolas agus smaointe a chur in iúl go cruthaitheach agus go cuí.

Ba cheart do mhúinteoirí é a chur ar chumas na ndaltaí scileanna a fhorbairt i leith:

  • brí, mothúcháin agus dearcthaí a chur in iúl ar dhóigh loighciúil chiallmhar;
  • achoimrí, tuairiscí agus cur i láthair – ó bhéal agus i scríbhinn – a dhéanamh, ag cur san áireamh spriocghrúpa agus cuspóir;
  • páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí, plé agus agallaimh;faisnéis a léirmhíniú, a anailísiú agus a chur i láthair i bhformáidí béil, scríofa agus TFC; agus
  • téacsanna éagsúla a fhiosrú agus freagairt dóibh, ar bhealach samhlaíoch agus criticiúil araon.

Is dócha go gcuirfidh Gaelscoileanna cáilíochtaí i nGaeilge agus i mBéarla ar fáil le tabhairt faoina ndualgais reachtúla maidir le Cumarsáid. Tá deiseanna ann, áfach, Cumarsáid a fhorbairt i ngach cáilíocht; tá na deiseanna sin leagtha amach inár sonraíochtaí.

Ag Eochairchéim 3, baineann múinteoirí úsáid as na Leibhéil de Dhul Chun Cinn le measúnú a dhéanamh ar dhaltaí maidir le Cumarsáid. Ní chaithfidh múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a úsáid ag Eochairchéim 4. Mar sin féin, thig le múinteoirí iad a úsáid le tacú le teagasc agus foghlaim leanúnach, go háirithe nuair a bheidh daltaí ag obair a fhad le Leibhéal 7.

Féach Guidance on Teaching, Learning and Assessment at Key Stage 4 agus Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 4 le tuilleadh eolais a fháil.

Tá dhá théacsleabhar á bhforbairt faoi láthair ag CCEA do GCSE Gaeilge. Cuideoidh na téacsleabhair sin go mór le scileanna na ndáltaí sa Chumarsáid a fhorbairt.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Cumarsáid, déan teagmháil le: