Corpoideachas

Corpoideachas

Tá Corpoideachas ina Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 4. Caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil a mbeidh cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Molann an Roinn Oideachais gur chóir do scoileanna dhá uair an chloig, ar a laghad, de Chorpoideachas curaclaim a chur ar fáil do dhaltaí gach seachtain.

Ráitis Reachtúla Riachtanais

Ba chóir é a chur ar chumas na ndaltaí:

 • clár cothrom gníomhaíochta coirp a dhéantar go rialta agus go minic a phleanáil, agus páirt a ghlacadh ann, clár:
  • a fhorbraíonn a spéiseanna agus a dtallanna;
  • a leathnaíonn a n-eolas, a dtuiscint agus a scileanna; agus
  • atá mar chuid de shaol folláin gníomhach, agus a chuidíonn le cothú an chineáil sin saoil;
 • a bhfeidhmíocht féin agus feidhmíocht daoine eile a mheas;
 • riosca a aithint agus a láimhseáil, agus prionsabail agus gnásanna sábháilte a chur i bhfeidhm roimh, le linn agus i ndiaidh gníomhaíocht choirp;
 • taithí a bheith acu ar róil dhifriúla i réimse de ghníomhaíochtaí coirp, agus iad a thusicint; agus
 • bheith in ann deiseanna spóirt agus caitheamh aimsire a rochtain go háitiúil agus sa phobal mhór.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach Physical Education Non-Statutory Guidance for Key Stage 4.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag daltaí i gCorpoideachas forbairt a dhéanamh ar na Scileanna Traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile.

Cáilíochtaí

Is é Bord Gobharnóirí na Scoile a dhéanfaidh cinneadh cé acu a bheidh nó nach mbeidh ar dhaltaí na scoile tabhairt faoi cháilíocht i gCorpoideachas.

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a chuireann leis an eolas, tuiscint agus scileanna a forbraíodh sa Réimse Foghlama seo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Corpoideachas, déan teagmháil le: