Úsáid TFC

Breithiúnas Suimitheach ar Ghnóthachtáil Dalta in Úsáid TFC

Ba chóir go mbeadh an leibhéal suimitheach d’Úsáid TFC bunaithe ar mheasúnú iomlánaíoch ar fheidhmíocht an dalta i ngach ceann de na Cúig Riachtanas.

B’fhéidir go mbeadh daltaí ag feidhmiú ag leibhéil éagsúla sna Riachtanais éagsúla. Más amhlaidh atá, is gá go mbeidh siad ag feidhmiú ag an leibhéal a bronnadh orthu nó os cionn an leibhéil sin i dtrí Riachtanas ar a laghad, agus caithfidh Fiosrú (an dá phointe le hurchar) agus Cur in iúl a bheith san áireamh. (Tá sin amhlaidh ar an ábhar go bhfuil Fiosrú agus Cur in Iúl i gcroílár an chuid is mó de na gníomhaíochtaí a mbíonn daltaí páirteach iontu.) Mar shampla:

  Dalta A Dalta B
Fiosrú (an dá phointe le hurchar) Leibhéal 5 Leibhéal 4
Cur in iúl Leibhéal 6 Leibhéal 5
Malartú Leibhéal 4 Leibhéal 4
Luacháil Leibhéal 5 Leibhéal 4
Taispeáint Ní gá do mhúinteoirí fianaise a chur isteach do ‘Taispeáint' ag Eochairchéim 3 óir is léir go bhfuil sé seo clúdáithe an uair amháin atá obair sábháilte ag an dalta le comhadainm chuí.
Leibhéal Foriomlán Bronnta Leibhéal 5 Leibhéal 4

Gnéithe Inmhianaithe

Tugann na Gnéithe Inmhianaithe mionchomhairle ar na dóigheanna a dtig le scoileanna riachtanais na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a shásamh. Tacaíonn siad le pleanáil agus measúnú Úsáid TFC.

Tá 17 dtacar de Ghnéithe Inmhianaithe ann: Tá cur síos ar an chomhairle a thugann gach tacar le léamh thíos:

 • Cuireann siad samplaí ar fáil de na gnéithe agus leibhéil cumais a léireodh daltaí i ngníomhaíocht Úsáid TFC;
 • Riarann na gnéithe seo ar Leibhéil 1 go 7 de na Leibhéil de Dhul Chun Cinn;
 • Bíonn siad bainteach le réimse bogearraí, a thugann deis do scoileanna a gcuid acmhainní a úsáid go cuí agus;
 • Tugann siad pointí le hurchair dhathchódaithe leis na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a léiríonn d’aon amharc cé acu Fiosrú, Cuir in Iúl, Malartú, Luacháil nó Tasipeáint atá clúdaithe i ngníomhaíocht.

Ní bhainfidh gach pointe sna Gnéithe Inmhianaithe le gach gníomhaíocht, ach is dócha go léireoidh daltaí an chuid is mó de na pointí ag leibhéal nuair a dhéanann siad tasc measúnaithe.

Modhnóireacht Sheachtrach ar Úsáid TFC

I mí an Mhárta, uair amháin gach trí bliana, ní mór do scoileanna samplaí d’obair daltaí a sheoladh chuig CCEA, obair a léiríonn na leibhéil atá an scoil ag iarraidh a bhronnadh ar dhaltaí i mBliain 10 d’Úsáid TFC. Ba chóir go léireodh an obair a chuireann scoileanna isteach chugainn don mhodhnóireacht sheachtrach an chomhthuiscint sa scoil ar na caighdeáin a aontaíodh trí chaighdeánú inmheánach leanúnach.

An Fhianaise atá de dhíth don Mhodhnóireacht Sheachtrach ar Úsáid TFC

Ba chóir do scoileanna cúig shampla d’obair dalta ag gach leibhéal atá le tuairiscú acu a chur isteach chugainn.

Mar shampla, má tá sé i gceist ag scoil Leibhéil 4, 5 agus 6 a thuairisciú, ba chóir dóibh 15 shampla oibre ar fad a chur isteach. Is féidir Tascanna Measúnaithe Samplacha/Faomhaithe ag CCEA bheith ina measc agusba chóir go mbeadh fianaise ar na rudaí seo a leanas le sonrú:

 • Fiosrú, Cur in Iúl, Malartú agus Luachail; agus
 • Píosaí oibre a léiríonn réimse eispéireas in Úsáid TFC (bogearraí éagsúla trasna na Réimsí Foghlama éagsúla)

Dá mbeadh scoil ag tuairisciú Leibhéal 4, 5 agus 6, mar shampla, ba chóir go mbeadh 15 shampla san iontráil.

Tabhair faoi deara, le do thoil:

 • nach gá fianaise de Leibhéal 1 a chur isteach; agus
 • gur féidir samplaí oibre ó bhliainghrúpa ar bith in Eochairchéim 3 a chur isteach – ní gá gur obair dhaltaí Bhliain 10 amháin a bheadh ann

Foirmeacha don Mhodhnóireacht Sheachtrach

Ní mór do scoileanna na foirmeacha thíos a chur isteach leis na samplaí oibre don mhodhnóireacht ar Úsáid TFC:

 • dearbhú amháin den Chaighdeánú Inmheánach (EMA1 (IM) do Ghaelscoileanna, nó (EMA1);
 • bileog amháin cumhdaigh (EMA6i (S)); agus
 • Bileog amháin achoimre scoile (EMA7S (IM) do Ghaelscoileanna, nó EMA7S).

Tacaíocht Iarmhodhnóireachta

Ní bhaineann sé seo ach leis na scoileanna sin nár deimhníodh a dtuiscint ar na caighdeain tríd an phróiseas modhnóireachta. De ghnáth, bíonn fáil ag scoileanna ar thacaíocht iarmhodhnóireachta ó mhodhnóirí CCEA i mí an Mheithimh agus i mí Mheán an Fhómhair.