An Chumarsáid (Béarla) i nGaelscoileanna

Breithiúnas Suimitheach ar Ghnóthachtáil an Dalta sa Chumarsáid (Béarla)

Ba chóir go mbeadh an leibhéal suimitheach don Chumarsáid i mBéarla bunaithe ar fheidhmíocht an dalta sna trí mhodh:

 • Talking and Listening
 • Reading
 • Writing

B’fhéidir go mbeadh daltaí ag feidhmiú ag leibhéil éagsúla sna modhanna seo. Más amhlaidh atá, is gá go mbeidh siad ag feidhmiú ag an leibhéal a bronnadh orthu nó os cionn an leibhéil sin in dhá mhodh ar a laghad, mar a léirítear sna samplaí thíos:

  Talking and Listening Reading Writing Leibhéal Foriomlán Bronnta
Dalta A Leibhéal 5 Leibhéal 6 Leibhéal 5 Leibhéal 5
Dalta B Leibhéal 4 Leibhéal 6 Leibhéal 7 Leibhéal 6

Modhnóireacht Sheachtrach ar an Chumarsáid

I lár mhí Feabhra, uair amháin gach trí bliana, ní mór do scoileanna samplaí d’obair daltaí a sheoladh chuig CCEA, obair a léiríonn na leibhéil atá an scoil ag iarraidh a bhronnadh ar dhaltaí i mBliain 10 don Chumarsáid i mBéarla. Ba chóir go léireodh an obair a chuireann scoileanna isteach chugainn don mhodhnóireacht sheachtrach an chomhthuiscint sa scoil ar na caighdeáin a aontaíodh trí chaighdeánú inmheánach leanúnach.

An Fhianaise atá de dhíth don Mhodhnóireacht Sheachtrach ar Chumarsáid

Ba chóir do scoileanna sé phíosa d’obair daltaí ag gach leibhéal atá le tuairiscú acu a chur isteach chugainn. Is féidir Tascanna Measúnaithe Samplacha/Faomhaithe ag CCEA a bheith i measc na bpíosaí seo agus is gá go mbeidh na rudaí seo a leanas san áireamh:

 • trí shampla Reading ó chomhthéacsanna éagsúla; agus
 • trí shampla Writing ó chomhthéacsanna éagsúla.

Mar shampla, má tá sé i gceist ag scoil Leibhéil 4, 5 agus 6 a thuairisciú, ba chóir dóibh 18 sampla oibre ar fad a chur isteach; sé shampla ag gach ceann de na trí leibhéal atá le tuairisciú

Tabhair faoi deara, le do thoil:

 • nach gá fianaise de Leibhéal 1 a chur isteach;
 • nach gá do scoileanna fianaise ar Talking and Listening a chur isteach mar chuid den mhodhnóireacht; agus
 • gur féidir píosaí oibre ó bhliainghrúpa ar bith in Eochairchéim 3 a chur isteach – ní gá gur obair dhaltaí Bhliain 10 amháin a bheadh ann.

Foirmeacha don Mhodhnóireacht Sheachtrach

Ní mór do scoileanna na foirmeacha thíos a chur isteach leis na píosaí oibre don mhodhnóireacht ar an Chumarsáid:

 • dearbhú amháin den Chaighdeánú Inmheánach (EMA1 (IM) do Ghaelscoileanna nó EMA1);
 • bileog amháin cumhdaigh (EMA6C (S) do gach leibhéal atá le tuairisciú; agus
 • bileog amháin Achoimre (EMA7S (IM) do Ghaelscoileanna nó EMA7S).

Tacaíocht Iarmhodhnóireachta

Ní bhaineann sé seo ach leis na scoileanna sin nár deimhníodh a dtuiscint ar na caighdeain tríd an phróiseas modhnóireachta. De ghnáth, bíonn fáil ag scoileanna ar thacaíocht iarmhodhnóireachta ó mhodhnóirí CCEA i mí an Mheithimh agus i mí Mheán an Fhómhair.

Áiseanna Tacaíochta don Chumarsáid