Forbhreathnú

Ag an chéim seo, tá an curaclam reachtúil leagtha amach in ocht Réimse Foghlama agus de réir Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin. Is cuid éigeantach den churaclam é Oideachas Reiligiúnach fosta. Thig le tuismitheoirí, áfach, a bpáiste a tharraingt amach as Oideachas Reiligiúnach agus as adhradh comhchoiteann ina n-iomláine, nó as codanna díobh.

Tá solúbthacht áirithe ag múinteoirí go fóill maidir leis an teagasc. Ba chóir deiseanna a bheith ag daltaí Eochairchéim 3 eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt i ngach Réimse Foghlama. Caithfidh múinteoirí a chinntiú go bhfuil na daltaí ag foghlaim i gcomhthéacs na n-eochairghnéithe atá mar bhonn faoi chuspóirí an churaclaim. Ina measc siúd, tá sláinte phearsanta, feasacht eiticiúil agus infhostaitheacht.

Ba chóir go gcuirfeadh eispéiris na ndaltaí in Eochairchéim 3 leis an fhoghlaim in Eochairchéim 2 agus go ndéanfaí iad a ullmhú le tabhairt faoi na hábhair a roghnóidh siad ag Eochairchéim 4.