Teanga agus Litearthacht

Teanga agus Litearthacht

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 Teanga agus Litearthacht. Cuimsíonn sé Béarla le hOideachas na Meán (agus Gaeilge le hOideachas na Meán i suíomhanna Gaeloideachais) agus spreagann sé daltaí leanúint de bheith ag forbairt a gcuid scileanna labhartha, éisteachta, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.

Cuidíonn an Réimse Foghlama seo le daltaí scileanna éifeachtacha cumarsáide a fhorbairt. Cuireann siad seo ar chumas daltaí iad féin a chur in iúl go soiléir agus mar is cuí, agus teachtaireachtaí daoine eile a thuiscint i gcomhthéacsanna éagsúla. Bíonn deiseanna ag daltaí meas a bheith acu ar theanga agus í a úsáid ar mhaithe le réimse cuspóirí feidhmiúla cruthaitheacha. Bíonn siad ag plé le daltaí eile, le filíocht, prós, drámaíocht, neamhfhicsean, leis na meáin agus na hilmheáin le cumarsáid a dhéanamh ar bhealach criticiúil cruthaitheach agus éifeachtach.

Ba chóir do mhúinteoirí cuidiú le daltaí nádúr na cumarsáide a thuiscint i gcomhthéacsanna éagsúla. Cuirfidh sé seo ar a gcumas teachtaireachtaí a chruthú agus anailís a dhéanamh orthu i bhfoirmeacha clóite agus digiteacha le linn a saoil.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don Réimse Foghlama seo.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach Statutory Requirements for Language and Literacy: English with Media Education at Key Stage 3 nó na Statutory Requirements for Language and Literacy: Irish (in Irish-Medium Schools) with Media Education at Key Stage 3 agus an Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for English with Media Education.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Theanga agus Litearthacht.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Teanga agus Litearthacht, déan teagmháil le: