Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

I ngach cuid den churaclam, cuirtear béim ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt. Cuidíonn na scileanna sin le páistí a bheith ag smaoineamh go criticiúil agus go cruthaitheach. Bíonn siad ina gcuidiú acu fosta scileanna pearsanta agus idirphearsanta, chomh maith le dearcthaí atá riachtanach le feidhmiú go héifeachtach i saol atá ag athrú, a fhorbairt.

Is iad seo a leanas na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta:

 • Bainistiú Eolais;
 • Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht;
 • Bheith Cruthaitheach;
 • Ag Obair le Daoine Eile; agus
 • Féinbhainistiú.

Maidir leis na Scileanna Smaointeoireachta Bainistiú Eolais, Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht agus Bheith Cruthaitheach, is uirlisí iad a théann níos faide ná eolas a fháil ar ábhar.

Cuidíonn siad le daltaí:

 • ciall a lorg;
 • smaointe a chur i bhfeidhm;
 • anailís a dhéanamh ar phatrúin agus ar ghaoil;
 • rud éigin nua a chruthú agus a dhearadh;
 • monatóireacht agus luacháil a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéanann siad.

Le Scileanna Smaointeoireachta na ndaltaí a fhorbairt, ba chóir do mhúinteoirí eispéiris foghlama a dhearadh a spreagann na daltaí smaoineamh ar dhóigheanna níos sciliúla agus a bheith páirteach in ardchaighdéan smaointeoireachta.

Maidir leis na hÁbaltachtaí Pearsanta Ag Obair le Daoine Eile agus Féinbhainistiú, bíonn siad mar bhonn faoi rath i ngach gné den tsaol.

Le hÁbaltachtaí Pearsanta na ndaltaí a fhorbairt, ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a chruthú:

 • smaointe éagsúla a thriail;
 • seasamh chun tosaigh;
 • bheith ag foghlaim ó mheancóga;
 • obair i gcomhpháirt; agus
 • bheith níos féinstiúrtha maidir leis an fhoghlaim.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta, déan teagmháil le: