Pleanáil le haghaidh Forbairt Scileanna

Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a phleanáil do dhaltaí scileanna a fhoghlaim, a fhorbairt agus a léiriú i ngach Réimse Foghlama den churaclam.

Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta ag Eochairchéim 3

I ngach cuid den churaclam, cuirtear béim ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt. Cuidíonn na scileanna sin le páistí a bheith ag smaoineamh go criticiúil agus go cruthaitheach. Bíonn siad ina gcuidiú acu fosta scileanna pearsanta agus idirphearsanta, chomh maith le dearcthaí atá riachtanach le feidhmiú go héifeachtach i saol atá ag athrú, a fhorbairt.

Is iad seo a leanas na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta:

 • Bainistiú Eolais;
 • Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht;
 • Bheith Cruthaitheach;
 • Ag Obair le Daoine Eile; agus
 • Féinbhainistiú.

An Tábhacht le Pleanáil ag Eochairchéim 3

Díríonn Eochairchéimeanna 3 agus 4 ar réimse scileanna a d’fhoghlaim daltaí sa bhunscoil a fhorbairt ar leibhéal níos doimhne. Ba chóir do mhúinteoirí naisc shoiléire a dhéanamh idir inneachar ábhair agus forbairt scileanna. Ba chóir dóibh pleanáil don bhaint atá ag taithí na ndaltaí ag Eochairchéim 3 le hEochairchéim 2 agus iad a ullmhú d’Eochairchéim 4.

Baineann taithí na ndaltaí maidir le Scileanna Traschuraclaim agus Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta le cúpla ábhar agus le múinteoirí éagsúla. Sin ráite, ní mór do mhúinteoirí ábhar:

 • ábaltachtaí na ndaltaí a fhiosrú le hathdhéanamh a sheachaint;
 • na Scileanna Traschuraclaim agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a aithint, a fhorbairt agus a mheasúnú mar bíonn siad mar chuid den ábhar go nádúrtha;
 • oibriú i gcomhar le comhghleacaithe eile agus le comhordaitheoirí scileanna le dul chun cinn a phleanáil agus a leabú tríd an eispéireas curaclaim; agus
 • foghlaim níos mó faoi:

Na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a Úsáid don Phleanáil

Léiríonn na Leibhéil de Dhul Chun Cinn an t-ord a leanfaidh daltaí agus iad ag forbairt a scileanna. Thig leo bheith úsáideach ag múinteoirí agus iad ag pleanáil scéim oibre.

Forbhreathnú ar na Leibhéil de Dhul Chun Cinn

Leibhéil de Dhul Chun Cinn – Cumarsáid

Bainte le: Na Leibhéil de Dhul Chun Cinn sa Chumarsáid | Scileanna Traschuraclaim Cumarsáid

Leibhéil de Dhul Chun Cinn – Úsáid na Matamaitice

Bainte le: Na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid na Matamaitice | Scileanna Traschuraclaim Úsáid na Matamaitice

Leibhéil de Dhul Chun Cinn – Úsáid TFC

Bainte le: Na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid TFC | Scileanna Traschuraclaim Úsáid TFC

Ceangal Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin leis an Phictiúr Mhór

Tá na Scileanna Traschuraclaim agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta i gcroílár an churaclaim. Tá Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin leabaithe sna Réimsí Foghlama.

An Timthriall Teagaisc, Foghlama agus Measúnaithe

Léiríonn an bheochan ghairid seo go dtig le hábhar ar bith forbairt a dhéanamh ar na Scileanna Traschuraclaim tríd a thimthriall teagaisc, foghlama agus measúnaithe.

Thig le múinteoirí eolas oiriúnaithe do scileanna agus teicnící a theagasc go discréideach i ranganna sainábhar cosúil le Béarla agus Matamaitic. Maidir le comhthéacsanna curaclaim eile, tá béim faoi leith ar scileanna a aistriú, a chur i bhfeidhm agus a úsáid le foghlaim a fheabhsú.

Naisc idir Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta agus na Scileanna Traschuraclaim

Braitheann na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta agus na riachtanais de na Scileanna Traschuraclaim ar a chéile go minic. Maidir le comhthéacs ábhair, an toradh a bhíonn ar fhorbairt scil amháin go minic ná scileanna eile á bhforbairt.

Bainistiú FaisnéiseBainistiú Faisnéise

Ceistiú, Rochtain, Roghnú, Taifeadadh, Comhtháthú, Cumarsáid a Dhéanamh.

Cuirtear gnéithe de Bhainistiú Faisnéise in iúl go soiléir i gcomhthéacs na dtrí Scil Traschuraclaim.

     

Úsáid na Matamaitice

 • Faisnéis a aimsiú agus a bhailiú.
 • Faisnéis a léamh, a léirmhíniú, a eagrú agus a chur i láthair i bhformáidí matamaitice.

Úsáid TFC

Fiosrú faisnéis ó fhoinsí sábháilte iontaofa arochtain, a roghnú, a léirmhíniú agus a thaighde.

Cumarsáid

Faisnéis a aimsiú, a roghnú agus a úsáid ó réimse foinsí.

FéinbhainistiúFéinbhainistiú

Maidir le Féinbhainistiú, bíonn na scileanna seo san áireamh: an ábaltacht tascanna a eagrú agus a phleanáil agus leanúint ar aghaidh leo.

Le gach Scil Traschuraclaim, bíonn dóigheanna ann do dhaltaí gnéithe den Fhéinbhainistiú a fhorbairt agus iad ag déanamh dul chun cinn sa Scil Traschuraclaim sin.

     

Úsáid na Matamaitice

 • Eolas agus coincheapa na matamaitice a úsáid go beacht.
 • Obair go córasach agus a gcuid oibre a sheiceáil.

Úsáid TFC

Fiosrú: idirghníomhú le huirlisí digiteacha le fiosrú agus le tuartha a dhéanamh agus le fadhbanna a réiteach.

Cur in Iúl: smaointe agus faisnéis a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú agus réimse de mheáin dhigiteacha in úsáid acu; agus réimse ábhar a ionramháil le táirgí ilmheánacha a chruthú.

Cumarsáid

 • Labhairt ar obair, í a phleanáil agus a chur in eagar.
 • A gcuid cainte a struchtúrú le go dtuigfidh daoine eile a gcuid smaointe.

Creatlacha

Ba chóir do mhúinteoirí scileanna a sní isteach i dteagasc a gcuid ábhar. Cuidíonn sé seo leis na daltaí páirt a ghlacadh sna creatlacha scileanna. Cuidíonn sé leis na múinteoirí pleanáil a dhéanamh, de réir mar a shainaithníonn siad scileanna agus mar a chuireann siad iad isteach ina gcuid scéimeanna oibre.

Ba chóir do mhúinteoirí aird a tharraingt ar fhorbairt agus ar úsáid na Scileanna Traschuraclaim agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta mar chuid de gach réimse ábhair. Cuidíonn sé seo le daltaí fíorcheangail a dhéanamh lena gcuid foghlama. Cuidíonn sé leo a gcuid foghlama a aistriú ó chomhthéacs ábhair amháin go comhthéacs eile agus go dtí a saol taobh amuigh den tseomra ranga.

Féach ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta ag Eochairchéim 3 le tuilleadh eolais a fháil.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Pleanáil le haghaidh Forbairt Scileanna, déan teagmháil le: