Nuatheangacha

Nuatheangacha

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 Nuatheangacha. Tugann sé deiseanna do dhaoine óga scileanna éifeachtacha cumarsáide a fhorbairt agus iad ag éisteacht le sprioctheanga, agus ag labhairt, ag léamh agus ag scríobh sa teanga sin. Caithfidh daltaí staidéar a dhéanamh ar theanga oifigiúil amháin ar a laghad de chuid an Aontais Eorpaigh.

Spreagann an Réimse Foghlama seo daltaí le hómós áite ina gceantar áitiúil agus sa tsaol mhór a fhiosrú, agus iad ag cur eolas ar éagsúlacht chultúrtha. Ullmhaíonn sé daltaí le haistriú go réidh idir réimse timpeallachtaí cultúrtha.

Bíonn deiseanna ag daltaí réimse spreagthaí sa sprioctheanga a léamh. Cuidíonn sé sin leo tuiscint a fhorbairt ar shaibhreas na teanga mar mhodh cumarsáide agus mar léiriú cruthaitheachta. Foghlaimíonn siad an dóigh le scileanna sainiúla teanga a chur i bhfeidhm i suíomhanna ón fhíorshaol.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don Réimse Foghlama seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Modern Languages at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Modern Languages.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Nuatheangacha.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Modern Languages, déan teagmháil le: