Ealaín agus Dearadh

In Ealaín agus Dearadh, bíonn deiseanna ag daltaí cruthaitheacht phearsanta agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt. Bíonn siad ag plé le líníocht agus meáin ghrafacha, priontaí, teicstíleach, ceirmeacht, foirgníocht nó fréamhshamhaltú tríthoiseach, agus leis na meáin lionsa-bhunaithe agus na meáin dhigiteacha.

Cuireann gníomhaíochtaí Ealaíne agus Dearaidh ar chumas daltaí:

  • an timpeallacht fhísiúil a scrúdú agus ciall a bhaint aisti;
  • a gcuid smaointe, mothúchán agus freagraí pearsanta a léiriú go físiúil;
  • smaointe agus samhlaíocht a fhiosrú agus a fhorbairt;
  • fadhbanna a réiteach agus réitigh, dearaí, agus táirgí a chruthú;
  • stór focal ealaíne agus dearaidh a úsáid le hanailís chriticiúil a dhéanamh ar shaothair ealaíne agus dearaidh;
  • cruth agus spás déthoiseach agus tríthoiseach a thuiscint; agus
  • réimse teicnící agus ábhar a fhiosrú agus a úsáid, agus iad ag forbairt scileanna praiticiúla agus deaslámhachta.

Tá deiseanna de dhíth ar dhaltaí bheith ag comhoibriú, ag obair go neamhspleách, glacadh le héagsúlacht, agus réamhthuairimí agus steiréitíopaí reatha a cheistiú. Ba chóir do mhúinteoirí an oiread taithí agus is féidir ar chomhthéacsanna ón fhíorshaol a thabhairt do na daltaí, mar shampla, trí theagmháil a dhéanamh le cleachtóirí agus cuairteanna chuig taispeántais agus dánlanna.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don tsnáithe ábhair seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Art and Design at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Art and Design.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Ealaín agus Dearadh, déan teagmháil le: