Ceol

Sa Cheol, bíonn deiseanna ag daltaí na príomhscileanna ceoil, mar atá, cumadh, seinm/canadh agus éisteacht a fhorbairt, mar aon le Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin. Forbraíonn daltaí a gcuid eolais, tuisceana agus scileanna trí dhul i ngleic leis na príomhghníomhaíochtaí seo i réimse comhthéacsanna, agus iad ag foghlaim faoi cheol a chumadh agus faoi fhreagairt dó.

Spreagann gníomhaíochtaí ceoil daltaí le gnéithe den cheol (tuinairde, rithim, dinimic, tondath agus uigeacht) a fhiosrú agus a chumasc le struchtúr agus stíl a chruthú, agus iad ag tobchumadh agus ag cumadh. Bíonn siad ag seinm ina n-aonar agus i ngrúpaí, agus acmhainní teicneolaíochta ceoil atá ann cheana féin agus atá ag teacht chun cinn in úsáid acu.

Ba cheart deiseanna a bheith ag daltaí a gcuid scileanna a fhorbairt maidir le:

  • smaointe, moltaí agus mothúchán a chur in iúl trí cheol a dhéanamh agus freagairt dó;
  • smaointeoireacht chriticiúil agus cinnteoireacht sciliúil, agus iad ag cumasc ghnéithe an cheoil le saothar ceoil a chruthú agus a chur i láthair; agus
  • féinbhainistiú trí bheith ag obair go neamhspleách córasach, cloí le tascanna agus a gceol féin a luacháil agus a fheabhsú.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don tsnáithe ábhair seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Music at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Music.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Ceol, déan teagmháil le: