Na hEalaíona

Na hEalaíona

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 na hEalaíona. Tá trí shnáithe ábhair i gceist: Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht, agus Ceol. Cuireann an Réimse Foghlama seo deiseanna ar fáil do dhaltaí a gcuid scileanna praiticiúla, fiosrutihe, léirithe, deartha agus fadhbréitigh a fhorbairt.

Baineann na coincheapa agus na scileanna trasna na snáitheanna ábhair le:

  • cruthaitheacht agus léiriú;
  • breathnuithe agus eispéiris a anailísiú agus a léirmhíniú; agus
  • barúlacha, smaointe agus mothúcháin a chur in iúl.

Tá creatlach choiteann ag na riachtanais reachtúla do na snáitheanna ábhair, creatlach atá nasctha le cuspóirí an churaclaim agus leis na heochairghnéithe. Éascaíonn an chreatlach seo foghlaim chomhoibríoch agus nasctha. Spreagann sé na daltaí lena gcuid foghlama a nascadh leis an tsaol agus leis an obair.

Thig le scoileanna foghlaim na ndaltaí sna hEalaíona a eagrú ar na dóigheanna seo:

  • na snáitheanna ábhair a theagasc le chéile;
  • an fhoghlaim a nascadh sna snáitheanna ábhair; agus/nó
  • gach snáithe ábhair a theagasc leis féin.

Má bhíonn Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht agus Ceol á dteagasc ag scoileanna mar shnaitheanna ábhair leo féin, ba chóir dóibh naisc a dhéanamh sna hEalaíona.

Féach leathanaigh na snáitheanna ábhair le tuilleadh eolais a fháil:

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí na hEalaíona.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Na hEalaíona, déan teagmháil le: