Matamaitic agus Uimhearthacht

Matamaitic agus Uimhearthacht

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 Matamaitic agus Uimhearthacht . Tugtar deiseanna do dhaltaí foghlaim faoin dóigh a n-oibríonn an domhan thart orthu agus ullmhaítear iad le cinntí a dhéanamh, fadhbanna a réiteach agus gnátheolas a phróiseáil.

Spreagann an Réimse Foghlama seo daltaí leis an eolas, an tuiscint agus na scileanna matamaitice a d’fhoghlaim siad ag Eochairchéimeanna 1 agus 2 a neartú. Forbraíonn agus léiríonn daltaí an tuiscint neartaithe seo trí smaointeoireacht chruthaitheach agus chriticiúil, cur chuige solúbtha, fadhbréiteach agus cinnteoireacht eolach.

Ag Eochairchéim 3, tá dhá shnáithe ábhair i gceist le Matamaitic agus Uimhearthacht: Matamaitic agus Ábaltacht Airgeadais

Cuidíonn an Mhatamaitic le daltaí scileanna amhail ríomh, smaointeoireacht loighciúil agus fiosrúchán a fhorbairt. Cuireann sé ar chumas daltaí:

  • cainníocht agus tomhais a thuiscint;
  • patrúin agus gaolmhaireachtaí a thuiscint;
  • méid agus cruth a fhiosrú; agus
  • sonraí agus seans a anailísiú.

Is trí Ábaltacht Airgeadais ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí a gcuid eolais agus tuisceana a fhorbairt maidir le réimse saincheisteanna airgeadais. Ba chóir do dhaltaí scileanna a fhorbairt a thugann deis dóibh cinntí airgeadais atá inniúil agus freagrach a dhéanamh.

Trí phlé a dhéanamh le daoine óga faoi shaincheisteanna a bhfuil suim acu iontu, anois agus sa todhchaí, thig le múinteoirí cuidiú le daltaí an tábhacht a bhaineann leis an Mhatamaitic agus le hÁbaltacht Airgeadais san fhíorshaol agus san obair a thuiscint.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don Réimse Foghlama seo.

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach Statutory Requirements for Mathematics and Numeracy: Mathematics with Financial Capability at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Mathematics with Financial Capability.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Matamaitic agus Uimhearthacht.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Matamaitic agus Uimhearthacht, déan teagmháil le: