Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda

In Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda, bíonn deiseanna ag daltaí réimse topaicí a fhiosrú agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt. Tugann siad faoi na coincheapa seo a leanas, i gcomhthéacs áitiúil, náisiúnta, na hEorpa agus domhanda:

  • Ilchineálacht agus Cuimsiú
  • Cearta Daonna agus Freagracht Shóisialta
  • Comhionannas agus Ceartas Sóisialta
  • Daonlathas agus Rannpháirtíocht Ghníomhach.

Cuidíonn an snáithe ábhair seo le daltaí foghlaim faoi pháirt a ghlacadh sa tsochaí ar bhealach dearfach agus tionchar a imirt ar phróisis dhaonlathacha. Cuidíonn sé leo cinntí eolacha freagracha a dhéanamh mar shaoránaigh áitiúla agus dhomhanda i rith a saoil fosta.

Baineann Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda le plé a dhéanamh ar shaincheisteanna conspóideacha faoi ilchineálacht, comhionannas agus ceartas, daonlathas agus rannpháirtíocht ghníomhach. Spreagann sé daltaí lena gcuid luachanna agus dearcthaí a shainaithint agus a shoiléiriú. Foghlaimíonn siad fosta an dóigh lena mothúcháin agus a n-iompar a aithint, a thuiscint agus a bhainistiú i suíomhanna éagsúla.

Ba chóir do mhúinteoirí deis a thabhairt do dhaltaí comhthéacsanna cuí ón fhíorshaol, atá bunaithe ar na riachtanais reachtúla, a fhiosrú. Ba chóir go mbeadh siad sin ina gcuidiú acu réimse de Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Local and Global Citizenship at Key Stage 3.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda, déan teagmháil le: