Forbairt Phearsanta

Is próiseas í forbairt phearsanta a bhaineann le saol an duine óig. Sa tsnáithe seo, bíonn deiseanna ag daltaí réimse topaicí a fhiosrú, agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt. Bíonn daltaí ag foghlaim faoi:

  • Féinfheasacht
  • Sláinte Phearsanta
  • Caidrimh

Spreagann Forbairt Phearsanta daltaí le bheith éifeachtach ar bhonn pearsanta, mothúchánach, sóisialta agus fisiciúil, agus le saol sláintiúil sábháilte sásta a chaitheamh. Spreagann sé iad le bheith ina saoránaigh mhuiníneacha neamhspleácha fhreagracha, a dhéanfaidh roghanna agus cinntí eolacha freagracha ar feadh a saoil.

Thig le scoileanna ról suntasach a imirt le cuidiú le daltaí dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an tsaol laethúil agus iad ag forbairt ina ndaoine fásta. Ba chóir do scoileanna na tosca sin a chur san áireamh agus iad ag pleanáil don Fhorbairt Phearsanta.

Ba chóir do mhúinteoirí deis a thabhairt do dhaltaí comhthéacsanna cuí ón fhíorshaol, atá bunaithe ar na riachtanais reachtúla, a fhiosrú. Ba chóir go mbeadh siad sin ina gcuidiú acu réimse Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Riachtanais Reachtúla don Fhorbairt Phearsanta ag Eochairchéim 3 agus Treoir Neamhreachtúil don Fhorbairt Phearsanta ag Eochairchéim 3.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Forbairt Phearsanta, déan teagmháil le: