Foghlaim don tSaol agus don Obair

Foghlaim don tSaol agus don Obair

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 Foghlaim don tSaol agus don Obair. Tá ceithre shnáithe ábhair i gceist: Infhostaitheacht, Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda, Forbairt Phearsanta, agus Eacnamaíocht Bhaile.

Tógann Foghlaim don tSaol agus don Obair ar Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint sa bhunscoil. Is é an aidhm atá leis naisc níos fearr a chruthú idir an curaclam agus an t-eolas, na scileanna agus na hábaltachtaí atá riachtanach don tsaol agus don obair. Tugann sé faoi thrí phríomhchuspóir an churaclaim: daoine óga a fhorbairt mar dhaoine aonair, mar rannpháirtithe sa tsochaí, agus mar rannpháirtithe sa chóras eacnamaíochta agus sa timpeallacht.

Tá sé tábhachtach go léiríonn múinteoirí an bhaint atá ag an fhoghlaim san ábhar seo le saol an lae inniu agus le hinfhostaitheacht amach anseo. Bíonn daltaí ag foghlaim go héifeachtach nuair a thuigeann siad ábharthacht na foghlama agus nuair a thig leo bheith ag plé go mothúchánach le hábhar atá bunaithe ar chomhthéacsanna ón fhíorshaol.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Learning for Life and Work for Key Stage 3.

Tá riachtanais reachtúla le comhlíonadh ag scoileanna i gcás na gceithre shnáithe ábhair in Foghlaim don tSaol agus don Obair. Tá Foghlaim don tSaol agus don Obair leabaithe sna heochairghnéithe agus tá sé le sonrú sna riachtanais do na Réimsí Foghlama eile. Caithfidh gach scoil socrú ar an dóigh is fearr le Foghlaim don tSaol agus don Obair a sholáthar trasna Eochairchéim 3.

Féach leathanaigh na snáitheanna ábhair le tuilleadh eolais a fháil:

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Foghlaim don tSaol agus don Obair.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Foghlaim don tSaol agus don Obair, déan teagmháil le: