Eolaíocht

Maidir le hEolaíocht, bíonn deiseanna ag daltaí réimse topaicí a fhiosrú agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt, agus modhanna fiosraithe eolaíochta in úsáid acu. Bíonn daltaí ag foghlaim faoi:

  • Orgánaigh agus Sláinte
  • Iompraíocht Cheimiceach agus Ábharach
  • Fórsaí agus Fuinneamh
  • An Domhan agus an Chruinne.

Spreagann an snáithe ábhair seo daltaí le cur lena gcuid eolais agus tuisceana eolaíochta trí iniúchtaí a phleanáil, fianaise a fháil agus ciall a bhaint as torthaí agus iad a chur i láthair.

Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí bheith ag smaoineamh go cruthaitheach agus go criticiúil le leith fadhbanna eolaíochta a réiteach. Ba chóir dóibh a gcuid scileanna praiticiúla a fhorbairt trí thurgnaimh a dhéanamh agus féinbhainistiú a léiriú trí bheith ag obair go córasach.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don tsnáithe ábhair seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Science at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Science.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Eolaíocht, déan teagmháil le: