Eolaíocht agus Teicneolaíocht

Eolaíocht agus Teicneolaíocht

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 Eolaíocht agus Teicneolaíocht . Tá dhá shnáithe ábhair i gceist: Eolaíocht, agus Teicneolaíocht agus Dearadh. Díríonn an Réimse Foghlama seo ar fhiosracht, díograis agus nuálaíocht daltaí a spreagadh.

Téann Eolaíocht agus Teicneolaíocht i bhfeidhm ar gach gné dár saol. Leis an cheathrú réabhlóid thionsclaíoch, is mó tábhacht agus tionchair a bheidh i gceist le hEolaíocht agus Teicneolaíocht de réir mar a thiocfaidh réitigh nuálacha ar fhadhbanna domhanda chun cinn.

Is trí chomhthéacsanna cuí spreagúla a chuirtear foghlaim ar bhonn fiosraithe chun cinn sa Réimse Foghlama seo.

Tá creatlach choiteann ag na riachtanais reachtúla do na snáitheanna ábhair, creatlach atá nasctha le cuspóirí an churaclaim agus leis na heochairghnéithe. Éascaíonn an chreatlach seo foghlaim chomhoibríoch agus nasctha. Spreagann sé na daltaí lena gcuid foghlama a nascadh leis an tsaol agus leis an obair.

Thig le scoileanna foghlaim na ndaltaí maidir le hEolaíocht agus Teicneolaíocht a eagrú ar na dóigheanna seo:

  • na snáitheanna ábhair a theagasc le chéile;
  • an fhoghlaim a nascadh sna snáitheanna ábhair; agus/nó
  • gach snáithe ábhair a theagasc leis féin.

Má bhíonn Eolaíocht, agus Teicneolaíocht agus Dearadh á dteagasc ag scoileanna mar shnáitheanna ábhair leo féin, ba chóir dóibh naisc a dhéanamh in Eolaíocht agus Teicneolaíocht.

Féach leathanaigh na snáitheanna ábhair le tuilleadh eolais a fháil:

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Eolaíocht agus Teicneolaíocht.

Eolaíocht, an Teicneolaíocht, an Innealtóireacht agus an Mhatamaitic

Is féidir tabhairt faoi chuid de na constaicí agus na mórcheisteanna a sainaithníodh sa cháipéis Report of the STEM Review trí Eolaíocht agus Teicneolaíocht le tacú leis an Eolaíocht, an Teicneolaíocht, an Innealtóireacht agus an Mhatamaitic (ETIM) sa bhunscolaíocht amach anseo.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Eolaíocht agus Teicneolaíocht, déan teagmháil le: