Cumarsáid

Cumarsáid

Tá an Chumarsáid ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Tá sé tábhachtach scileanna cumarsáide na ndaltaí a fhorbairt ionas go mbeidh siad in ann iad féin a chur in iúl ar bhonn sóisialta, mothúchánach agus fisiceach, forbairt mar dhaoine aonair, caidreamh a bhunú le daoine eile agus a bheith rannpháirteach sa tsochaí.

Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a thabhairt do dhaltaí dul i ngleic le scileanna cumarsáide agus iad a léiriú. Ba chóir deiseanna a bheith acu fosta a gcuid eolais faoi choincheapa agus faoi scileanna cumarsáide a aistriú agus a úsáid i gcomhthéacsanna réadúla trasna an churaclaim.

Ar na modhanna cumarsáide tá:

 • Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt;
 • Léitheoireacht; agus
 • Scríbhneoireacht

Tá modhanna cumarsáide neamhbhriathartha, litearthacht níos leithne, agus úsáid ilmheán agus TFC (ina mbeadh meascán de mhodhanna cumarsáide) i gceist le cumarsáid éifeachtach fosta.

Le daltaí a spreagadh le bheith níos éifeachtaí i mbun cumarsáide, thig le múinteoirí réimse modhanna, foirmeacha agus meán a úsáid le heolas agus smaointe a chur in iúl go cruthaitheach agus mar is cuí.

Trasna an churaclaim, ag leibhéal atá fóirsteanach dá n-ábaltacht, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí scileanna a fhorbairt i dtrí mhodh cumarsáide.

Maidir le hÉisteacht, Tuiscint agus Labhairt, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:

 • éisteacht agus páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí, i míniúcháin, i rólimirt agus i gcur i láthair;
 • ráitis a thabhairt, ceisteanna a chur agus freagairt do dhearcthaí daoine eile;
 • faisnéis, smaointe, barúlacha, mothúcháin agus samhluithe a chur in iúl ag úsáid stór focal atá ag leathnú;
 • a gcuid cainte a struchtúrú le go dtuigfidh daoine eile a gcuid smaointe;
 • labhairt go soiléir agus dóigheanna labhartha a oiriúnú don lucht éisteachta agus don chás; agus
 • dóigheanna neamhbhriathartha a úsáid le smaointe a chur in iúl agus le haird an éisteora a tharraingt.

Maidir le Léitheoireacht, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:

 • réimse de théacsanna a léamh ar mhaithe le faisnéis, smaointe agus sult;
 • réimse de straitéisí a úsáid le léamh le neamhspleáchas atá ag méadú;
 • faisnéis a aimsiú, a roghnú agus a úsáid ó réimse foinsí;
 • smaointe, imeachtaí agus gnéithe i dtéacsanna a thuiscint agus a fhiosrú; agus
 • fianaise ó théacsanna a úsáid lena gcuid barúlacha a chosaint.

Maidir le Scríbhneoireacht, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:

 • labhairt ar obair, í a phleanáil agus a chur in eagar;
 • faisnéis, brí, mothúcháin, samhluithe agus smaointe a chur in iúl ar dhóigh shoiléir eagraithe;
 • smaointe a fhorbairt, a chur in iúl agus i láthair i bhfoirmeacha agus i bhformáidí éagsúla, agus acmhainní traidisiúnta agus digiteacha in úsáid le haghaidh spriocghrúpaí agus cuspóirí difriúla; agus
 • scríobh le cruinneas agus le hoilteacht atá ag méadú.

Thig le múinteoirí cumas na ndaltaí i leith teanga agus litearthachta a mheas tríd an Scil Traschuraclaim Cumarsáid.

Thig le múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn sa Chumarsáid a úsáid mar chreatlach dul chun cinn do gach Réimse Foghlama. Cuideoidh sé seo leis na daltaí a gcuid scileanna cumarsáide a fhorbairt trasna an churaclaim agus scileanna eile atá bainteach le Réimsí Foghlama eile a fhorbairt fosta.

Trí scileanna Cumarsáide a mheasúnú trasna an churaclaim ar bhealach córasach seasmhach, is féidir cuidiú le daltaí a bhfoghlaim a bhainistiú agus cuspóirí foghlama a shainaithint. Chomh maith leis sin, cuidíonn sé leis na daltaí an fhoghlaim a nascadh trasna réimsí éagsúla staidéir. Déanfaidh seo an fhoghlaim neamhspleách atá inmhianaithe ag Eochairchéim 4 agus iar-16 a leabú.

Féach Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 3 le tuilleadh eolais a fháil.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Cumarsáid, déan teagmháil le: