Corpoideachas

Corpoideachas

Is Réimse Foghlama éigeantach ag Eochairchéim 3 é Corpoideachas. Cuireann sé ar a gcumas do dhaltaí bheith ag foghlaim trí ghluaiseacht lena gcuid scileanna i réimse comhthéacsanna gluaiseachta a fhorbairt, a leathnú agus a bheachtú.

Ba chóir do dhaltaí páirt a ghlacadh i gclár cothrom a chuimsíonn Lúthchleasaíocht, Cluichí, Gleacaíocht agus Snámh. Molann an Roinn Oideachais gur chóir do scoileanna dhá uair an chloig ar a laghad de Chorpoideachas curaclaim a chur ar fáil do dhaltaí gach seachtain.

Is í an scoil an áit is tábhachtaí maidir stíl mhaireachtála shláintiúil a chur chun cinn i measc daltaí. Sa Chorpoideachas, spreagann eispéiris foghlama atá gníomhach, sultmhar agus dúshlánach daltaí:

  • le dearcadh dearfach a bheith acu ar ghníomhaíocht choirp agus le sult a bhaint as;
  • le bheith eolach ar an tionchar dearfach atá ag gníomhaíocht choirp ar shláinte agus ar fholláine; agus
  • le hiompar dearfach sa spórt agus tuiscint ar chothrom na Féinne a fhorbairt.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don Réimse Foghlama seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Physical Education at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Physical Education.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Caithfidh deiseanna a bheith ag páistí na Scileanna Traschuraclaim (CumarsáidÚsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt trí Corpoideachas.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Corpoideachas, déan teagmháil le: