Úsáid TFC

Breithiúnas Suimitheach ar Ghnóthachtáil Dalta in Úsáid TFC

Ba chóir go mbeadh an leibhéal suimitheach d’Úsáid TFC bunaithe ar mheasúnú iomlánaíoch ar fheidhmíocht an dalta i ngach ceann de na Cúig Riachtanas.

B’fhéidir go mbeadh daltaí ag feidhmiú ag leibhéil éagsúla sna Riachtanais éagsúla. Más amhlaidh atá, is gá go mbeidh siad ag feidhmiú ag an leibhéal a bronnadh orthu nó os cionn an leibhéil sin i dtrí Riachtanas ar a laghad, agus caithfidh Fiosrú (an dá phointe le hurchar) agus Cur in iúl a bheith san áireamh. (Tá sin amhlaidh ar an ábhar go bhfuil Fiosrú agus Cur in Iúl i gcroílár an chuid is mó de na gníomhaíochtaí a mbíonn daltaí páirteach iontu.) Mar shampla:

  Dalta A Dalta B Dalta C
Fiosrú (an dá phointe le hurchar) Leibhéal 5 Leibhéal 2 Leibhéal 5
Cur in iúl Leibhéal 4 Leibhéal 2 Leibhéal 4
Malartú Leibhéal 3 Leibhéal 3 Leibhéal 3
Luacháil Leibhéal 4 Leibhéal 3 Leibhéal 3
Taispeáint Leibhéal 3 Leibhéal 3 Leibhéal 3
Leibhéal Foriomlán Bronnta Leibhéal 4 Leibhéal 2 Leibhéal 3

Gnéithe Inmhianaithe

Is ráitis treorach neamhreachtúla iad na Gnéithe Inmhianaithe a léiríonn na caighdeáin do chineálacha éagsúla TFC ó thaobh na praiticiúlachta de. Tá siad ag teacht leis na Leibhéil de Dhul Chun Cinn agus leagann siad comhthéacs síos maidir le hobair an ranga. Beidh siad ina gcuidiú ag múinteoiri agus iad ag bronnadh leibhéil ar obair dalta ar an abhar go dtig leo na ráitis a úsáid lena fháíl amach cad é atá inmhianaithe sa ghníomhaíocht TFC sin ag gach leibhéal.

Tá treoir ar fáil do mhúinteoirí bunscoile maidir leis na Gnéithe Inmhianaithe agus na cineálacha seo TFC.

 • Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil agus Códú
 • Ealaín agus Dearadh Digiteach
 • Fuaim Dhigiteach: Ceol agus Fuaim
 • Scéalaíocht Dhigiteach: Scannánaíocht agus Beochan
 • Scéalaíocht Dhigiteach: Láithreoireacht
 • Scéalaíocht Dhigiteach: Foilsitheoireacht
 • Bainistiú Sonraí.

Modhnóireacht Sheachtrach ar Úsáid TFC

I mí an Mhárta, uair amháin gach trí bliana, ní mór do scoileanna samplaí d’obair daltaí a sheoladh chuig CCEA, obair a léiríonn na leibhéil atá an scoil ag iarraidh a bhronnadh ar dhaltaí i mBliain 4 agus 7 d’Úsáid TFC. Ba chóir go léireodh an obair a chuireann scoileanna isteach chugainn don mhodhnóireacht sheachtrach an chomhthuiscint sa scoil ar na caighdeáin a aontaíodh trí chaighdeánú inmheánach leanúnach.

An Fhianaise atá de dhíth don Mhodhnóireacht Sheachtrach ar Úsáid TFC

Ba chóir do scoileanna cúig shampla d’obair dalta ag gach leibhéal atá le tuairiscú acu i mBliain 4 agus 7 a chur isteach chugainn.

Mar shampla, má tá sé i gceist ag scoil Leibhéil 2, 3 agus 4 a thuairisciú, ba chóir dóibh 15 shampla oibre ar fad a chur isteach.

Sna cúig shampla a bheidh le cur ar fáil ag gach leibhéal, ba chóir go mbeadh fianaise ar na rudaí seo a leanas le sonrú:

 • Fiosrú (an dá phointe le hurchar de Fiosrú ag an leibhéal sin);
 • Cur in iúl (ag an leibhéal); agus
 • dhá chineál éagsúla TFC ar a laghad.

Tabhair faoi deara, le do thoil:

 • nach gá fianaise de Leibhéal 1 a chur isteach;
 • gur féidir samplaí oibre ó bhliainghrúpa ar bith sa scoil a chur isteach – ní gá gur obair dhaltaí Bhliain 4 agus Bhliain 7 amháin a bheadh ann; agus
 • is féidir gan ach Tascanna ÚTFC CCEA a úsáid le cúig shampla oibre a chur ar fáil ag gach leibhéal, ach thig le múinteoirí obair TFC ó ghníomhaíochtaí eile ranga a chur isteach más mian leo.

Féach Using ICT Moderation 2019/20 le tuilleadh eolais a fháil.

Foirmeacha don Mhodhnóireacht Sheachtrach

Ní mór do scoileanna na foirmeacha thíos a chur isteach leis na samplaí oibre don mhodhnóireacht ar Úsáid TFC:

 • dearbhú amháin den Chaighdeánú Inmheánach (EMA1 (IM); agus
 • bileog amháin Achoimre Scoile (EMA6i (P/IM).

Tacaíocht Iarmhodhnóireachta

Ní bhaineann sé seó ach leis na scoileanna sin nár deimhníodh a dtuiscint ar na caighdeain tríd an phróiseas modhnóireachta. De ghnáth, bíonn fáil ag scoileanna ar thacaíocht iarmhodhnóireachta ó mhodhnóirí CCEA i mí an Mheithimh agus i mí Mheán an Fhómhair.