Úsáid na Matamaitice

Breithiúnas Suimitheach ar Ghnóthachtáil an Dalta in Úsáid na Matamaitice

Ba chóir go mbeadh an leibhéal suimitheach d’Úsáid na Matamaitice bunaithe ar mheasúnú iomlánaíoch ar fheidhmíocht an dalta. Ba chóir an fhianaise uilig atá ar fáil do na Riachtanais chomh maith le hEolas agus Tuiscint ar Uimhreas, Tomhais, Cruth agus Spás agus Láimhseáil Sonraí a chur san áireamh.

Nuair a bhronntar leibhéal faoi leith ar dhalta, ciallaíonn sin gur léirigh siad go soiléir an dóigh ar chomhlíon siad na Riachtanais ag an leibhéal sin.

Modhnóireacht Sheachtrach ar Úsáid na Matamaitice

I lár mhí Feabhra, uair amháin gach trí bliana, ní mór do scoileanna samplaí d’obair daltaí a sheoladh chuig CCEA, obair a léiríonn na leibhéil atá an scoil ag iarraidh a bhronnadh ar dhaltaí i mBliain 4 agus 7 d’Úsáid na Matamaitice. Ba chóir go léireodh an obair a chuireann scoileanna isteach chugainn don mhodhnóireacht sheachtrach an chomhthuiscint sa scoil ar na caighdeáin a aontaíodh trí chaighdeánú inmheánach leanúnach.

An Fhianaise atá de dhíth don Mhodhnóireacht Sheachtrach ar Úsáid na Matamaitice

Ba chóir do scoileanna trí shampla d’obair daltaí ag gach leibhéal atá le tuairiscú acu i mBliain 4 agus 7 a chur isteach chugainn. Is gá go mbeidh na rudaí seo a leanas san áireamh:

  • freagairt amháin ar a mhéad ar Thasc Measúnaithe CCEA ag gach leibhéal atá le tuairisciú; agus
  • samplaí a léiríonn leithne trasna na Riachtanas agus na gceithre ghné d’Eolas agus Tuiscint (Uimhreas, Tomhais, Cruth agus Spás, agus Láimhseáil Sonraí).

Mar shampla, má tá sé i gceist ag scoil Leibhéil 2, 3 agus 4 a thuairisciú, ba chóir dóibh naoi sampla oibre ar fad a chur isteach; trí phíosa ag gach ceann de na trí leibhéal atá le tuairisciú.

Tabhair faoi deara, le do thoil:

  • nach gá fianaise de Leibhéal 1 a chur isteach; agus
  • gur féidir píosaí oibre ó bhliainghrúpa ar bith sa scoil a chur isteach – ní gá gur obair dhaltaí Bhliain 4 agus Bhliain 7 amháin a bheadh ann.

Foirmeacha don Mhodhnóireacht Sheachtrach

Ní mór do scoileanna na foirmeacha thíos a chur isteach leis na píosaí oibre don mhodhnóireacht ar Úsáid na Matamaitice:

  • dearbhú amháin de Chaighdeánú Inmheánach (EMA1 (IM) do Ghaelscoileanna, nó EMA1);
  • bileog amháin cumhdaigh (EMA6M (P/IM) do Ghaelscoileanna, nó (EMA6M (P)) do gach leibhéal atá le tuairisciú; agus
  • bileog amháin Achoimre Scoile (EMA7P (IM) do Ghaelscoileanna, nó EMA7P).

Tacaíocht Iarmhodhnóireachta

Ní bhaineann sé seo ach leis na scoileanna sin nár deimhníodh a dtuiscint ar na caighdeain tríd an phróiseas modhnóireachta. De ghnáth, bíonn fáil ag scoileanna ar thacaíocht iarmhodhnóireachta ó mhodhnóirí CCEA i mí an Mheithimh agus i mí Mheán an Fhómhair.

Áiseanna Tacaíochta d’Úsáid na Matamaitice