Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasúnú

Ó Mheán an Fhómhair 2012, tá socruithe reachtúla i bhfeidhm don mheasúnú deireadh eochairchéime le tacú le Curaclam Thuaisceart Éireann. Ina measc, tá socruithe don mheasúnú ar na Scileanna Traschuraclaim (An Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) ag deireadh Eochairchéim 1 agus 2.

An Caighdeán a Leagan Amach

Leagtar amach sna Leibhéil de Dhul Chun Cinn na caighdeáin do gach bunscoil, ó Leibhéal 1 go Leibhéal 5. Leagtar amach iontu, ráitis a léiríonn an méid a ‘thig le daltaí’ a dhéanamh, contanam na scileanna ba chóir do dhaltaí bheith ábalta a léiriú leis na scileanna litearthachta, uimhearthachta agus TFC atá de dhíth le bheith ag feidhmiú go héifeachtach sa tsaol mhór agus i saol na hoibre, a fhorbairt.

Thig le múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a úsáid i ngach bliainghrúpa in Eochairchéim 1 agus 2 mar chreatlach le tacú leis an dul chun cinn, agus leis an fhoghlaim agus an teagasc a threorú. Ní mór do mhúinteoirí iad a úsáid ag deireadh gach eochairchéime (Blianta 4 agus 7) le breithiúnais shuimitheacha a thabhairt ar an leibhéal atá bainte amach ag gach dalta i ngach ceann de na Scileanna Traschuraclaim.

Tá foghlaimeoirí ann nach mbeidh sa phríomhshruth maidir leis na scileanna seo. Thig le múinteoirí úsáid a bhaint as ár gcreatlacha neamhreachtúla mar atá Quest for Learning agus na Scileanna Réamhriachtanacha (Q Skills) le measúnú a dhéanamh ar na foghlaimeoirí sin. I gcásanna áirithe, b’fhéidir go mbeadh na foghlaimeoirí sin díolmhaithe ón mheasúnú reachtúil.

Caighdeánú Inmheánach

Is próiseas comhoibríoch é an caighdeánú inmheánach ina ndéanann múinteoirí i scoil machnamh ar obair atá déanta ag a gcuid daltaí. Baineann siad úsáid as na Leibhéil de Dhul Chun Cinn le teacht ar chomhaontú maidir leis na gnáthchaighdeáin oibre ag leibhéal áirithe. Tá an caighdeánú inmheánach riachtanach lena chinntiú go bhfuil breithiúnais múinteoirí comhseasmhach agus beacht. Is féidir leis na scoileanna socrú a dhéanamh maidir le cé chomh minic is a dhéanfaidh siad caighdeánú inmheánach.

Modhnóireacht Sheachtrach

Is cuid den phróiseas reachtúil í an mhodhnóireacht sheachtrach, agus ní mór do scoileanna bheith páirteach sa phróiseas seo gach bliain faoi choinne ceann amháin de na trí Scil Traschuraclaim. Ciallaíonn sé sin go ndéantar modhnóireacht sheachtrach ar gach scil uair amháin gach trí bliana. Féach na Socruithe Measúnuithe agus an Treoir Bhreise thíos, agus leathanaigh na Scileanna Traschuraclaim le tuilleadh eolais a fháil.

Díolúine ón Churaclam agus ón Mheasúnú Reachtúil

Is féidir go mbeidh roinnt daltaí díolmhaithe ó chuid nó ó gach cuid den churaclam reachtúil agus de na socruithe measúnaithe ar bhonn sealadach nó buan. Féach Information for Principals on Exemptions from Statutory Curriculum and Assessment le treoir a fháil maidir leis an chur chuige ceart do gach dalta.

Áiseanna

Rinne muid réimse d’áiseanna tacaíochta a fhorbairt le cuidiú le scoileanna agus na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in úsáid acu.

Is do mhúinteoirí san earnáil phríomhshrutha a bhfuil daltaí le sainriachtanais oideachais acu (SRO) agus san earnáil SRO (Eochairchéim 1 agus 2) an treoir seo. Baineann sé le húsáid Tascanna Measúnaithe CCEA maidir leis na Leibhéil de Dhul Chun Cinn sa Chumarsáid agus in Úsáid na Matamaitice.