Achoimre ar an Mheasúnú Reachtúil

Tá dualgas reachtúil ar scoileanna na Réimsí Foghlama, na Scileanna Traschuraclaim (An Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus na Scileanna Eile (Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta) a mheasúnú agus a thuairisciú.

Taispeántar sa tábla thíos na riachtanais maidir leis an mheasúnú reachtúil in Eochairchéim 1 agus 2.

  Eochairchéim 1 Eochairchéim 2
Bliain 3 Bliain 4 Bliain 5 Bliain 6 Bliain 7
Dul chun cinn daltaí a mheasúnú i ngach Réimse Foghlama.
Dul chun cinn daltaí a mheasúnú sna Scileanna Traschuraclaim (An Chumarsáid*, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) agus tagairt a dhéanamh do na Leibhéil de Dhul Chun Cinn.
Na torthaí uimhriúla a baineadh amach sna Scileanna Traschuraclaim (An Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) a thuairisciú.        
Dul chun cinn daltaí sna Scileanna Eile a mheasúnú (Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta).

*Ní gá measúnú ná tuairisciú a dhéanamh ar Chumarsáid an Bhéarla in Eochairchéim 1 i nGaelscoileanna

Tá cead ag scoileanna an dóigh a ndéantar measúnú ar na Réimsí Foghlama agus ar na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a roghnú. Mar chuid den phróiseas seo, ba chóir do mhúinteoirí bheith ag pleanáil le measúnú a dhéanamh trasna an churaclaim, agus réimse de mhodhanna measúnuithe a úsáid, modhanna a fhágann go dtig le daltaí an méid atá ar eolas acu, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh a léiriú.

In Eochairchéim 1 agus 2, caithfidh múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn a úsáid le measúnú a dhéanamh ar ghnóthachtáil na ndaltaí i ngach ceann de na Scileanna Traschuraclaim. Ba chóir dóibh réimse de mheasúnuithe, bunaithe ar obair na ndaltaí, a úsáid lena mbreithiúnais a thabhairt. I gcás daltaí ag deireadh Eochairchéim 1 agus 2 (Blianta 4 agus 7), ba chóir do scoileanna an leibhéal uimhriúil atá bainte amach ag gach dalta i ngach ceann de na Scileanna Traschuraclaim a thuairisciú.

Tá socruithe reachtúla ann don mheasúnú deireadh eochairchéime ar na Scileanna Traschuraclaim, modhnóireacht agus tuairisciú torthaí san áireamh. Féach Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasúnú le tuilleadh eolais a fháil.

Ní mór do scoileanna tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi ghnóthachtálacha oideachasúla agus gnóthachtálacha eile a bpáistí. Mar chuid de sin, déanfaidh siad na torthaí ar mheasúnú múinteora a roinnt le tuismitheoirí, mar shampla, ag an chruinniú bhliantúil tuismitheoirí agus sa tuairisc bhliantúil. Féach Measúnú agus Tuairisciú le tuilleadh eolais a fháil.

Áiseanna

Rinne muid na háiseanna seo a leanas a fhorbairt le tacú le múinteoirí measúnú a dhéanamh.