Measúnú agus Tuairisciú

Is é an measúnú bunchloch na dea-fhoghlama agus an dea-theagaisc. Tá sé ríthábhachtach maidir le torthaí oideachasúla gach dalta a fheabhsú. Baineann sé le heolas a bhailiú, ciall a bhaint as, agus é a úsáid le tuiscint níos fearr a fháil ar an méid atá ar eolas ag daltaí agus ar an méid a thuigeann siad, ar a gcuid scileanna agus ábaltachtaí, agus ar an méid atá ar a gcumas acu a dhéanamh mar gheall ar a gcuid foghlama.

I dtaca leis an mheasúnú:

  • ba chóir go gcuirfeadh agus go dtacódh sé le príomhaidhmeanna Churaclam Thuaisceart Éireann;
  • ba chóir go mbeadh sé oiriúnach don fheidhm;
  • ba chóir go mbeadh sé soláimhsithe; agus
  • ba chóir go dtacódh breithiúnais ghairmiúla chomhsheasmhacha iontaofa an mhúinteora leis an mheasúnú.

De bhrí gurb ionann cuspóir an teagaisc agus cuspóir an mheasúnaithe – cuidiú le daltaí foghlaim – is gá do mhúinteoirí iad a phleanáil mar ghnéithe comhlántacha d’aon ghníomhaíocht amháin. Thig le múinteoirí cineálacha éagsúla measúnuithe a úsáid le heolas a bhailiú. Thig leo an t-eolas sin a úsáid ar mhaithe le réimse de chuspóirí, mar shampla:

Cuspóirí an Mheasúnaithe
Diagnóiseach Múnlaitheach Suimitheach Luacháil
Buanna agus réimsí atá le feabhsú a shainaithint agus bonn eolais a chur faoi na chéad chéimeanna eile Eolas measúnaithe a úsáid le feabhsuithe a dhéanamh san fhoghlaim Feidhmíocht agus gnóthachtáil fhoriomlán daltaí ag pointe ar leith a aithint, a thaifeadadh agus a thuairisciú Bonn eolais a chur faoi phleanáil churaclaim agus eolas a chur ar fáil ar mhaithe le monatóireacht agus cuntasacht

I mBlianta 3 go dtí 7, déanann múinteoirí measúnú ar dhul chun cinn daltaí sa churaclam reachtúil (na Scileanna Traschuraclaim, na Réimsí Foghlama agus na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta) agus tuairiscíonn siad an dul chun cinn do thuismitheoirí.

I mBlianta 4 agus 7, tá riachtanais bhreise deireadh eochairchéime ann maidir leis an mheasúnú agus an tuairisciú. Féach an rannán Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasúnú le tuilleadh eolais a fháil.

Cuireann Curaclam Thuaisceart Éireann béim ar mhodhanna gníomhacha foghlama. Mar sin de, spreagann CCEA múinteoirí le measúnuithe a chruthú i gcomhthéacsanna fiúntacha agus ba chóir go mbainfí úsáid as straitéisí measúnaithe ar nós Measúnú chun Foghlama.

Tá réimse uirlisí agus áiseanna againn le tacú le measúnú sa tseomra ranga. Roghnaigh tíl thíos le tuilleadh eolais a fháil.