Forbhreathnú

In Eochairchéim 1 (Blianta 3 agus 4 den bhunscoil), tógtar ar eispéiris foghlama na Bonnchéime, agus in Eochairchéim 2 (Blianta 5, 6 agus 7 den bhunscoil) tógtar ar eispéiris Eochairchéim 1. De réir mar a aistríonn páistí trí na heochairchéimeanna seo, is mó an bhéim a chuirtear ar an fhoghlaim fhoirmiúil ná ar an fhoghlaim neamhfhoirmiúil.

Mar atá sa Bhonnchéim, tá an curaclam reachtúil ag Eochairchéim 1 agus 2 leagtha amach i sé Réimse Foghlama agus de réir Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin. Is cuid éigeantach den churaclam é Oideachas Reiligiúnach fosta. Thig le tuismitheoirí, áfach, a bpáiste a tharraingt amach as Oideachas Reiligiúnach agus as adhradh comhchoiteann ina n-iomláine, nó as codanna díobh.

Forbraíonn páistí a gcuid eolais agus scileanna trí eispéiris foghlama atá fiúntach, dúshlánach, ábhartha agus sultmhar, agus iad ag aistriú trí Eochairchéim 1 agus ar aghaidh chuig Eochairchéim 2. Is foghlaim phróiseasbhunaithe a bhíonn ar siúl acu, ina mbíonn béim ar eolas, scileanna agus ábaltachtaí a fhorbairt ag an am chéanna. 

Ag na céimeanna seo, bíonn na múinteoirí ag teagasc na Réimsí Foghlama uilig, agus iad ag déanamh nasc trasna topaicí agus téamaí atá curtha in oiriúint dá gcuid daltaí. Tá an curaclam ag Eochairchéim 1 agus 2 leathan agus cothrom. Tá solúbthacht áirithe ag múinteoirí maidir leis an teagasc, sa dóigh go mbeidh siad in ann páistí a ullmhú le dul i ngleic leis an tsaol mhór atá ag athrú go gasta, agus le go n-éireoidh leo.

Ba chóir go gcuirfeadh eispéiris na bpáistí in Eochairchéim 1 leis an fhoghlaim sa Bhonnchéim. Ba chóir go gcuirfeadh eispéiris Eochairchéim 2 leis an fhoghlaim in Eochairchéim 1 agus go ndéanfaí páistí a ullmhú fá choinne Eochairchéim 3.