Úsáid TFC

Úsáid TFC

Tá Úsáid TFC ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Trí scileanna TFC na bpáistí a fhorbairt, spreagtar iad le heolas a láimhseáil agus a chur in iúl, fadhbanna a réiteach, ceisteanna a chur, agus a bheith cruthaitheach le teicneolaíocht dhigiteach.

Tá sé tábhachtach go bhforbróidh páistí scileanna teicniúla i réimse de chineálacha TFC, mar shampla:

  • foilsitheoireacht;
  • láithreoireacht;
  • códú;
  • bainistiú sonraí;
  • ealaín agus dearadh;
  • ceol agus fuaim; agus
  • scannánaíocht agus beochan

Tá an bhéim in Úsáid TFC ar na páistí ag úsáid scileanna digiteacha go cuí, agus iad páirteach i ngníomhaíochtaí lánbhrí a bhfuil cuspóir leo. Ba chóir do mhúinteoirí na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh trasna na Réimsí Foghlama, mar shampla, Teanga agus Litearthacht nó na hEalaíona.

Thig le múinteoirí caighdeáin inniúlachta daltaí ó thaobh scileanna digiteacha de a thomhas tríd an Scil Traschuraclaim Úsáid TFC.

Thig le múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid TFC a úsáid le measúnú a dhéanamh ar scileanna digiteacha na bpáistí i Réimse Foghlama ar bith.

Féach Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 1 agus 2 le tuilleadh eolais a fháil.

Na 5 Riachtanas

Is iad seo a leanas riachtanais an churaclaim maidir le hÚsáid TFC (na 5 Riachtanas): Fiosrú, Cur in iúl, Malartú, Luacháil agus Taispeáint. Baineann siad seo le daltaí bunscoile, ó Bhliain 1 go Bliain 7.

Tá dhá ráiteas i gceist le Fiosrú. Leis na riachtanais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh múinteoirí an dá cheann a chlúdach. Baineann an chéad ráiteas le faisnéis a chuardach, a aimsiú, a roghnú agus a úsáid. Bogann daltaí ón staid ina gcuirtear áiseanna ar fáil dóibh go dtí an staid ina mbaineann siad úsáid níos neamhspleáiche agus níos géarchúisí as TFC. Baineann an dara ráiteas le páistí a bheith ag baint úsáid as uirlisí digiteacha le fadhbanna a fhiosrú agus a réiteach. B’fhéidir go mbainfeadh sin le scileanna smaointeoireachta ríomhaireachtúla agus códú, mar shampla.

Baineann Cur in iúl le páistí a bheith cruthaitheach agus a gcuid smaointe a fhorbairt agus a chur i láthair le téacs, fuaim, ceol agus íomhánna socra agus gluaisteacha. Bogann sé ó úsáid shimplí a bhaint as téacs, fuaim nó pictiúir, go táirge ilmheánach a fhorbairt.

Baineann Malartú le cumarsáid a dhéanamh le daoine eile ar líne le smaointe a roinnt agus a fhorbairt. Cuirtear san áireamh r-phoist a chur agus a fháil, físchomhdhálacha, bheith páirteach i gcúrsaí ar líne nó úsáid a bhaint as uirlisí comhoibritheacha ar líne.

Is é atá i gceist le Luacháil, páistí ag déanamh a machnaimh ar an phróiseas agus ar an toradh, ag smaoineamh ar an dóigh a ndearna siad gníomhaíocht agus ar an dóigh a dtiocfadh leo feabhas a chur ar an rud a rinne siad.

Baineann Taispeáint le hobair a bhainistiú agus a thaispeáint go digiteach. Tá réimse gníomhaíochtaí i gceist: ó na daltaí ag cur i gcló nó ag sábháil a gcuid oibre, mar shampla, go comhaid agus fillteáin dhigiteacha a eagrú agus a chothabháil.

Na 5 Riachtanas le hAghaidh Úsáid TFC a chlúdach

Is iad Fiosrú agus Cur in iúl an príomhfhócas maidir le teagasc agus foghlaim TFC i gcuraclam na scoile.

Agus múinteoirí ag forbairt gníomhaíochtaí a bhaineann le Fiosrú agus Cur in iúl, ba chóir dóibh deiseanna a chur ar fáil don:

  • Luacháil (bíonn páistí ag smaoineamh faoin dóigh a n-oibríonn siad agus faoin méid atá déanta acu); agus
  • Taispeáint (cuireann páistí a gcuid oibre i láthair go digiteach).

Nuair is féidir, ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a chur ar fáil do pháistí Malartú a dhéanamh (uirlisí digiteacha a úsáid le bheith ag comhoibriú).

Tá tacaíocht agus treoir sa rannán Áiseanna is féidir le scoileanna a úsáid le curaclam Úsáid TFC a chruthú atá fóirsteanach dá ndaltaí agus dá gcás féin.

R-Shábháilteacht

Tá an ráiteas seo a leanas sna Leibhéil de Dhul Chun Cinn le hAghaidh Úsáid TFC:  ‘Ba chóir do dhaltaí, nuair is cuí, eolas agus tuiscint ar r-shábháilteacht a léiriú, iompar inghlactha ar líne san áireamh.

Ba chóir do scoileanna topaicí ábhartha a úsáid le hoideachas r-shábháilteachta a leabú sa teagasc agus san fhoghlaim sna Réimsí Foghlama. Tabharfaidh sé sin deiseanna do dhaltaí a gcuid eolais agus tuisceana ar r-shábháilteacht a fhorbairt.

Tá eolas agus naisc sa Relationships and Sexuality Hub agus san áis ScamWise de chuid CCEA atá an-úsáideach maidir leis an topaic seo.

Tascanna Úsáid TFC

Tá réimse de Thascanna roghnacha forbartha ag CCEA do bhunscoileanna.

Is féidir go mbeidh na tascanna sin ina gcuidiú ag múinteoirí obair TFC, atá ag teacht le riachtanais an churaclaim maidir le hÚsáid TFC, a phleanáil agus a chur i gcrích. Is tascanna ginearálta iad den chuid is mó, rud a fhágann gur féidir iad a úsáid níos mó ná uair amháin.

Clúdaítear cineálacha éagsúla TFC sna tascanna agus scríobhadh iad do réimse ardán, mar shampla, ríomhairí pearsanta, MacBook, gléasanna in-ríomhchláraithe agus táibléid. Tugtar le fios go soiléir cén t-ardán atá fóirsteanach do gach tasc. Tá an chuid is mo de na tascanna fóirsteanach do réimse leibhéal.

Thig le múinteoirí na tascanna a úsáid don mheasúnú fosta. Más mian le múinteoirí tasc a úsáid don mheasúnú, ní mór a chinntiú go bhfuil na scileanna atá de dhíth leis an tasc a chur i gcrích forbartha ag na daltaí cheana féin.

Don chuid is mó de na tascanna, tá samplaí d’obair daltaí, mar aon le tráchtaireacht a mhíníonn an dóigh a léiríonn an obair sin na Leibhéil de Dhul Chun Cinn, le fáil sa leabharlann.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Úsáid TFC, déan teagmháil le: