Úsáid na Matamaitice

Úsáid na Matamaitice

Tá Úsáid na Matamaitice ar cheann de na trí Scil Traschuraclaim atá i gcroílár an churaclaim. Is scil í a bhaineann le coincheapa, próisis agus tuiscint mhatamaiticiúil a chur i bhfeidhm mar is cuí i gcomhthéacsanna éagsúla. Go hidéalach, bainfidh múinteoirí úsáid as cásanna cuí ón fhíorshaol ina mbeidh smaointeoireacht mhatamaiticiúil i gceist.

Is dócha gur sa Réimse Foghlama Matamaitic agus Uimhearthacht a dhéanfaidh páistí eolas agus scileanna matamaitice a fhoghlaim agus a dhaingniú. Ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a thabhairt dóibh a dtuiscint a aistriú, de réir mar is cuí, chuig comhthéacsanna eile trasna an churaclaim.

Thig le páistí eolas, tuiscint agus scileanna matamaitice a léiriú ar dhóigheanna éagsúla le cumarsáid a dhéanamh, le heolas a bhainistiú, le bheith ag smaoineamh go criticiúil, le fadhbanna a réiteach agus le cinntí a dhéanamh.

Trasna an churaclaim, ag leibhéal atá fóirsteanach dá n-ábaltacht, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:

 • na hábhair chuí, an trealamh cuí agus an mhatamaitic chuí a roghnú le húsáid i gcás ar leith;
 • eolas agus coincheapa na matamaitice a úsáid go beacht;
 • obair go córasach agus a gcuid oibre a sheiceáil;
 • matamaitic a úsáid le fadhbanna a réiteach agus le cinntí a dhéanamh;
 • modhanna agus straitéisí a fhorbairt, ar a n-áirítear an mheabhairmhatamaitic;
 • smaointe a fhiosrú, tuartha a dhéanamh agus a thástáil agus smaoineamh go cruthaitheach;
 • faisnéis a aimsiú agus a bhailiú;
 • faisnéis a léamh, a léirmhíniú, a eagrú agus a chur i láthair i bhformáidí matamaitice;
 • tuiscint agus teanga na matamaitice a úsáid le ceisteanna a chur agus a fhreagairt, le labhairt ar smaointe agus iad a phlé agus le modhanna oibre a mhíniú;
 • ábaltacht airgeadais a fhorbairt; agus
 • TFC a úsáid le fadhbanna a réiteach agus/nó lena gcuid oibre a chur i láthair.

Thig le múinteoirí caighdeáin inniúlachta daltaí san uimhearthacht a thomhas tríd an Scil Traschuraclaim Úsáid na Matamaitice. Ag brath ar ábaltacht na ndaltaí, léireoidh siad a n-inniúlacht i ngníomhaíochtaí struchtúrtha agus i ngníomhaíochtaí a bhfuil struchtúr áirithe leo.

Thig le múinteoirí na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid na Matamaitice a úsáid mar chreatlach dul chun cinn do gach Réimse Foghlama. D’fhéadfadh sin bheith ina chuidiú ag daltaí a gcuid scileanna uimhearthachta a fhorbairt trasna an churaclaim agus na scileanna matamaitice atá ábhartha do Réimsí eile Foghlama a fhoghlaim.

Féach Measúnú agus Tuairisciú ag Eochairchéim 1 agus 2 le tuilleadh eolais a fháil.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Úsáid na Matamaitice, déan teagmháil le: